Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Smrt stranke je razlog za ustavitev postopka

Obravnavali smo pobudo pobudnice, ki je v mesecu marcu 2014 v imenu svoje matere vložila pritožbo zoper odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Območna enota Koper, s katero je bila zavrnjena zahteva njene matere za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo v višjem znesku. Navedla je, da o omenjeni pritožbi še ni bilo odločeno, zaradi česar je prosila za pomoč Varuha.

V okviru obravnave pobude smo opravili poizvedbo pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zavod). Slednji nas je seznanil, da je bil pritožbeni postopek ustavljen s sklepom Zavoda, in sicer zaradi smrti pobudničine matere.

Navedeni sklep je bil 7. 7. 2014 razglašen na oglasni deski Zavoda in na enotnem državnem portalu e-uprava. Zavod je pojasnil tudi, da se po določbi drugega odstavka 50. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki se uporablja v postopkih za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi 11. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), v primeru, da stranka med postopkom umre, postopek nadaljuje (le), če gre v postopku za pravico, obveznost ali pravno korist, ki lahko preide na pravne naslednike. Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo je glede na 4. člen ZPIZ-2 neodtujljiva in nepodedljiva pravica, ki v primeru zavarovančeve smrti (razen zapadlih denarnih zneskov) ne preide na pravne naslednike (dediče).

Upoštevaje pojasnila, ki smo jih prejeli od Zavoda, slednjemu nismo mogli očitati nepravilnosti ali kršitev pri obravnavi pritožbe matere pobudnice. Ker je slednja kot upravičenka umrla med postopkom za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo v višjem znesku, je ta pravica ugasnila z njeno smrtjo. Takšno stališče je zavzelo tudi Vrhovno sodišče RS v zadevi I Up 260/2004 z dne 18.11.2005 in X Ips 1640/2006 z dne 21. 4. 2010). Zato je Zavod v primeru matere pobudnice pritožbeni postopek lahko le ustavil. V konkretnem primeru pa je bila opravljena razglasitev in s tem vročitev sklepa, kakršna je za primer ustavitve postopka na podlagi 50. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) izrecno predpisana v četrtem odstavku istega člena. Gre za vročitev z javnim naznanilom, ki velja za opravljeno po preteku 15 dni od dneva, ko je bilo naznanilo nabito na oglasno desko, če organ, ki je dokument izdal, ne določi daljšega roka (94. člen ZUP). 3.2-35/2014

Natisni: