Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Še vedno ni sprememb glede upravičencev do pogrebnine

V letnem poročilu za leto 2014 smo kritizirali Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) v delu, ki določa upravičence do pravice do izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba (v nadaljevanju: pogrebnina).

ZSVarPre je glede na predhodno ureditev zelo zožal krog upravičencev do pogrebnine, saj pravice nimajo niti nekateri svojci, ki v praksi (pričakovano) poskrbijo in plačajo stroške pogreba (npr. bratje oziroma sestre, tete, strici, nečaki, vnuki idr.), kaj šele, da bi bila do nje upravičena oseba, ki ni v sorodu z umrlim, a je poskrbela za pogreb.

Varuh je zato menil, da je veljavna ureditev krivična in neživljenjska. Ob tem smo opozorili tudi, da bi povračilo stroškov pogreba zgolj sorodnikom umrlega pomenilo nedopustno diskriminacijo vseh, ki poskrbijo za pogreb, a s pokojnim niso v sorodu. Sorodstvo namreč ne more predstavljati izločilnega razloga pri uveljavljanju pomoči, ki jo država nudi ob posameznikovi smrti.

MDDSZ se je takrat strinjalo, da je krog upravičencev do pogrebnine določen preozko in da bi se moral glede na sorodstveno razmerje razširiti tudi na nečake oziroma nečakinje, brate in sestre ter vnuke in vnukinje (ne pa tudi na osebe, ki s pokojno osebo niso bile v sorodstvenem razmerju) ter obljubilo, da bo na podlagi analize in ocene finančnih posledic izpostavljeno problematiko upoštevalo pri pripravi sprememb socialne zakonodaje, ki so bile planirane do konca leta 2016. Socialna zakonodaja je bila sicer nato spremenjena z Zakonom o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS št. 90/15 - ZSVarPre-D) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS št. 88/16 - ZSVarPre-E), vendar pa obravnavanega problema ni razrešila.

MDDSZ je sedaj obljubilo, da bodo predlog razširitve kroga upravičencev do pogrebnine vsebovale spremembe in dopolnitve ZSvarPre, ki jih načrtuje predvidoma konec leta 2017 (z začetkom uporabe v letu 2018). 3.5–7/2017 

Natisni: