Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Revščina in socialna stiska družine

Na Varuha človekovih pravic RS se je obrnila pobudnica v hudi socialni stiski. Navedla je, da živi sama z dvema otrokoma. Ima 26 let delovne dobe, več let je že brezposelna in ima številne zdravstvene težave. Prejema 39 EUR invalidnine in denarno socialno pomoč (DSP). Prejemki družine ne zadoščajo za dostojno življenje. Kopičijo se neplačane položnice in začeli so se rubeži. Pobudnica je poudarila, da bi obveznosti želela poravnavati, vendar nima sredstev.

Pobudnici smo pojasnili, da ji v okviru svojih pristojnosti ne moremo pomagati, čeprav se zavedamo prenizkega cenzusa za pridobitev DSP. Pojasnili smo ji še, da mora prosilec pri uveljavljanju pravice do različnih oblik pomoči (denarne socialne pomoči, otroškega dodatka, državne štipendije ali subvencije najemnine) izpolnjevati z zakonom določene pogoje. Predlagali smo ji, naj se v prihodnje, če se z vsebino odločbe ne strinja, pritoži skladno s poukom o pravnem sredstvu. Svetovali smo ji, naj se za pomoč še naprej obrača na pristojni center za socialno delo (CSD), pri katerem lahko zaprosi za dodelitev izredne denarne socialne pomoči. Ker je CSD tisti organ, ki nudi tudi svetovalno pomoč, smo ji še predlagali, naj se na strokovne delavce CSD obrača tudi v osebni stiski in z njihovo pomočjo išče ustrezne rešitve.

Zaradi tega in podobnih primerov, s katerimi je Varuh seznanjen neposredno od revnih pobudnikov, smo že in bomo tudi v prihodnje pristojne opozarjali, da je treba ponovno proučiti tako imenovani prag revščine in merila za njegovo ugotavljanje ter da je treba pripraviti objektivnejša merila za dodeljevanje socialnih pomoči. 3.5-33/2009

Natisni: