Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Primernost prostorov za učni proces otrok

Kršitelj: Ministrstvo za pravosodje
Kršitev: 3. člen Konvencije o varstvu otrokovih pravic
Učenci pri pouku

Varuh človekovih pravic meni, da se storitev, ki bi bila lahko sicer zaradi pomanjkanja ustreznega prostora ogrožena, sme zagotavljati v manj ustreznem prostoru, še posebej, če gre za začasno rešitev, ki pa nikakor ne sme postati (dolgo)trajna. Številna opozorila (tudi) Varuha, da je nujno treba več pozornosti nameniti zagotavljanju primernih pogojev za nudenje storitev predvsem najranljivejšim skupinam prebivalcev seveda ne smejo pomeniti, da je treba ukiniti izvajanje vseh storitev, ki se trenutno izvajajo v neoptimalnih pogojih. 

* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je prejel dopis več staršev z opozorilom, da se je osnovna šola (šola) odločila, da bo pouk za učence posebnega programa vzgoje in izobraževanja osnovne šole izvajala v prostoru nekdanjega bara v kleti sosednje fakultete, ki je neprimeren, brez zadostne dnevne svetlobe, v prostoru je še vedno točilni pult z ostrimi robovi, na katerem se lahko kdo poškoduje, zaradi dolge poti zasilnega izhoda pa bi med gibalno oviranimi lahko prišlo tudi do smrtnih žrtev v primeru morebitnega požara, potresa ali druge nesreče, saj jih ne bi bilo mogoče pravočasno evakuirati.

Varuh je na šolo naslovil pisno poizvedbo in jo tudi osebno obiskal. Ob obisku je prejel informacije, da zadevo že obravnavajo inšpektorati za področje šolstva, zdravja in požarne varnosti. Sam prostor je za potrebe šole našla in zagotovila občina, rešitev naj bi bila začasno rešitev, saj se spomladi predvidoma začne zidava prizidka, ki bo olajšal obstoječo prostorsko stisko. Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno. V pisnem odzivu je šola še pojasnila, da prihaja do vsakoletnega povečanja števila otrok, ki se vključujejo v osnovno šolo s prilagojenim programom (OŠPP). Število otrok se je v zadnjih desetih letih skoraj podvojilo. Že pred tem sta bila dva oddelka zunaj prostorov šole, vsi oddelki pa so v neposredni bližini šole, kar je prednost.

Varuh je strokovno oceno prepustil pooblaščenim inšpektorjem, vseeno pa je lahko laično ocenil, da so prostori nekdanjega bara v kleti fakultete v neposredni bližini šole očitno neprimerni za izvajanje pedagoškega procesa v osnovni šoli. Prostor je že po svoji opremi (gostinski pult, kamnite talne obloge) očitno namenjen gostinski dejavnosti, kar bi terjalo večji poseg, da bi ga bilo moč prepoznati kot primernega za izvajanje osnovnošolskega programa. Druga očitna težava prostora je po mnenju Varuha bistveno zmanjšana osvetljenost z dnevno svetlobo in tudi preglednost iz prostora v zunanjost. Po tem merilu bi po mnenju Varuha morala biti površina oken najmanj nekajkrat večja od obstoječe, da bi sploh bilo mogoče razmišljati o primernosti prostora za celodnevno prisotnost otrok.

Varuh pri svojem delu obiskuje številne prostore, kjer se izvajajo različne vzgojno izobraževalne, socialnovarstvene, zdravstvene ali druge javne storitve, kjer prostorske okoliščine same po sebi posegajo v pravice uporabnikov, če ne v druge, pa vedno v pravico do dostojanstva. Do posegov v pravice posameznikov prihaja že samo s tem, da država in lokalne skupnosti ne zmorejo vedno zagotavljati nujnih sredstev za prilagajanje na spremembe, na katere (tudi) Varuha že leta opozarjajo različni strokovnjaki, na različnih področjih. Pogostost, teža in kompleksnost različnih težav se večajo, tako pri otrocih kot odraslih in starejših, zagotavljanje materialnih sredstev za ohranjanje in povečevanje zmogljivosti izvajalcev storitev pa nikakor ni na ravni, ki bi jo povečevanje potreb terjalo.

V sistemu prepoznane težave seveda ne morejo biti opravičilo, jih pa po mnenju Varuha pri obravnavi konkretne pobude tudi ni mogoče popolnoma zanemariti, saj je vedno pomembno tudi, koliko sredstev je za to objektivno lahko na voljo.           

Po laični oceni Varuha je poleg navedenih pomanjkljivosti zadevni prostor dovolj velik, prijetno opremljen. Pri tem je pomembno tudi, da ima (največ) 18 sočasno prisotnih otrok na voljo podporo šestih zaposlenih, kar zagotovo lahko pomembno vpliva na zagotavljanje varnosti otrok tudi v manj kot optimalnih prostorskih pogojih.

Varuh je šoli sicer priporočil, da preuči možnosti, da se zagotovijo drugi primernejši prostori oziroma da se vsaj najbolj izpostavljeni robovi pulta zaščitijo za primer morebitnega padca otroka, in seveda tudi, da se dosledno upoštevajo vse ugotovitve pristojnih inšpekcijskih služb ter njihovi morebitni predlogi in priporočila.

V konkretnem primeru Varuh ni prejel informacij, da bi inšpekcijske službe prepoznale nepravilnosti. Si bo pa Varuh tudi nadalje kot doslej prizadeval, da se stalno zagotavlja udobne, varne, zdrave, spodbudne prostore, predvsem ko gre za ranljive osebe kot uporabnike takšnih prostorov. Še toliko bolj kot zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev pa je po mnenju Varuha pomembno tudi zagotavljanje vseh pogojev na način, da bo omogočeno in nudeno kakovostno delo potrebnega števila ustreznih strokovnjakov. 19.1-38/2023

Natisni: