Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Posluh JSS MOL za pravice oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo

Center za socialno delo Bežigrad (CSD) je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) v vednost posredoval pritožbo zoper odločbo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (JSS MOL), iz katere izhaja, da njihova varovanka ni upravičena do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, ker nima popolne poslovne sposobnosti. Takšen pogoj je bil namreč določen v splošnih pogojih 16. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Varuh je na podlagi 25. člena Zakona o varuhu človekovih pravic na JSS MOL naslovil mnenje, v katerem se je pridružil opozorilom CSD, da je zahteva po polni poslovni sposobnosti upravičencev diskriminatorna ter da nikakor ne ustreza cilju zaščite deprivileigiranih skupin prebivalstva. Tretji člen Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja prepoveduje posredno diskriminacijo na katerem koli družbenem področju, torej tudi v zvezi z dostopom do socialnih ugodnosti. Bolezen nikakor ne bi smela biti izključujoč razlog za dodelitev neprofitnega stanovanja, zato smo predlagali, da pogoj polne poslovne sposobnosti nemudoma odpravijo oziroma da pojasnijo, kateri razumni in utemeljeni razlogi opravičujejo takšno določbo.

V mesecu juliju smo prejeli odgovor JSS MOL, v katerem so nas seznanili, da so izključujoč pogoj popolne poslovne poslovnosti odpravili. V konkretnem primeru je bila prosilki tudi izdana nadomestna odločba o upravičenosti do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem.

Pojasnili so še, da je bil pogoj popolne poslovne sposobnosti predpisan, ker se je JSS MOL v preteklosti soočil z nekaterimi zelo težkimi stanovanjskimi razmerami posameznikov, ki glede na naravo bolezni brez podpore niso bili sposobni živeti v stanovanju. Zaradi več krivdnih razlogov neprimerne rabe, kršenja pravil medsosedskega sožitja, neplačevanja obveznosti so bili izpostavljeni grožnji brezdomstva. Rešitev bivanjskih razmer je JSS MOL za invalidne osebe oziroma osebe s težavami v duševnem zdravju našel v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in sicer v nastanitvi v stanovanjskih enotah, ki se dodelijo različnim društvom. Društvo sklene najemno pogodbo in prevzame tudi vso potrebno pomoč in podporo, ki jo potrebujejo stanovalci v takšnih stanovanjskih skupnostih, s tem pa jim je zagotovljen tudi varen najem. Nadalje je JSS MOL v okviru t.i. antideložacijskega programa v začetku junija, na skupnem sestanku s centri za socialno delo iskal rešitve stanovanjskega vprašanja oseb, ki jim je odvzeta opravilna sposobnost in sprejel odločitev, da se izključujoč pogoj odpravi ter se tudi v prihodnjih razpisih ne bo navajal, da pa se pri vsakem posameznem primeru vzpostavi sodelovanje med JSS MOL in centrom za socialno delo, tako da se s skupnimi močmi poišče primerno rešitev.

Pobudo tako štejemo za utemeljeno, pripravljenost JSS MOL za iskanje ustreznih rešitev bivanjske problematike za tako ranljivo skupino oseb, pa pozdravljamo. 9.2–20/2015

Natisni: