Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Podzakonski akt predpisuje pogoje, ki bi morali biti urejeni z zakonom

Pobudnica živi v zunajzakonskem razmerju že dlje časa, vendar sta s partnerjem prijavljena na skupnem naslovu manj kot dve leti. Zato je partner ni mogel prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinskega člana. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je partnerju zavrnil izpolnjeni obrazec M-1 z zahtevo, da mora predložiti dokazilo o skupnem prebivanju v Republiki Sloveniji (RS), daljšem od dveh let.

ZZZS je Varuhu pojasnil, da je treba dokazilo o najmanj dve leti trajajočem skupnem bivanju v RS za življenjsko skupnost, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, predložiti, če želi zavarovanec prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje partnerja kot družinskega člana. To določilo temelji na drugem odstavku 10. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS ne zahteva potrdila o stalnem prebivališču obeh partnerjev na istem naslovu, ampak le dokazilo o skupnem prebivanju. Kako bosta partnerja to dokazala oziroma kako bosta dokazala najmanj dve leti trajajočo življenjsko skupnost, je prepuščeno njima. Zavod takšno stališče utemeljuje s tem, da dalj časa trajajoča življenjska skupnost ni javno znano dejstvo ali dejstvo, ki bi se vodilo v uradnih evidencah, zato zavod ne more ugotavljati tega dejstva po uradni dolžnosti, temveč le na podlagi dokazil, ki jih predložita osebi.

Varuh se strinja s pojasnilom. Med drugim tudi zato, ker ima zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje pravico do pritožbe zoper zavrnitev prijave. Vendar se Varuh ne strinja, da je obravnavani pogoj predpisan le s splošnim aktom zavoda. Varuhovo stališče je, da bi moral biti obravnavani pogoj (dve leti skupnega bivanja) za zavarovanje družinskega člana predpisan z zakonom.

S tem soglaša tudi Ministrstvo za zdravje, ki je zagotovilo, da bo obravnavani problem ustrezno uredilo v novem zakonu s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, ki ga že pripravlja.

Ker smo menili, da veljavna ureditev prijave družinskega člana ne krši pravic pobudnice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, smo ji predlagali, naj sledi zahtevi ZZZS in z ustreznimi dokazili izkaže skupno prebivanje v obdobju najmanj dveh let. 3.3-15/2009

Natisni: