Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pobudnik ni mogel najeti bančnega posojila, ker je dobival (le) akontacijo starostne pokojnine

Pobudnik je 7. 1. 2009 na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) vložil zahtevek za priznanje starostne pokojnine, pa mu odločba o priznanju pravice do starostne pokojnine ni bila izdana do dneva vložitve pobude pri Varuhu 29. 4. 2009. Na podlagi naloga se mu je izplačevala akontacija pokojnine, vendar na tej podlagi ni mogel pridobiti bančnega posojila, ki ga je potreboval za popravilo hiše.

Varuh je v zvezi s tem pri ZPIZ opravil poizvedbo o razlogih, zakaj o pobudnikovem zahtevku še ni bilo odločeno in kdaj lahko pričakuje odločbo. ZPIZ je v pojasnilu, zakaj pobudniku še ni bila izdana odločba o pravici do starostne upokojitve, navedel, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve še ni objavilo Pravilnika o valorizacijskih količnikov za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven pokojnin iz leta 2008, poleg tega DURS zavodu za pobudnika še ni posredoval podatkov o zavarovalnih osnovah za leti 2008 in 2009, saj je bil pobudnik sam zavezanec za prijavo v zavarovanje oziroma za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Varuh je odgovor ZPIZ ocenil kot pomanjkljiv, saj iz odgovora ni bilo razvidno, kaj je ZPIZ storil, da bi po uradni dolžnosti čim hitreje dobil podatke, ki jih je potreboval za izdajo upravne odločbe v zakonskem roku. Ni bilo mogoče ugotoviti, kdaj je zavod manjkajoče podatke zahteval, niti roka, v katerem bi mu moral davčni organ odgovor posredovati. Zato je Varuh zavodu sporočil, naj v prihodnje posreduje bolj celovite podatke.

V zvezi s posredovanim stališčem se je zavod odzval in zagotovil, da bo v prihodnje posredoval bolj celovite odgovore. Glede rešitve problema, zaradi katerega je pobudnik vložil pobudo, pa je zavod Varuha seznanil, da je bila odločba o pravici do starostne pokojnine pobudniku izdana 22. 7. 2009. Varuhovo posredovanje v konkretni zadevi je bilo uspešno, pobuda pa je bila utemeljena. 3.1-25/2009

Natisni: