Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pobudnik je oškodovan zaradi različne interpretacije zakona državnih organov

Pobudnik je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) predlagal, naj vloži zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje prvega odstavka 55. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ -1) oziroma ustavne pritožbe zaradi kršenja pravic. Ta določba ureja pravico do starostne pokojnine brez zmanjšanja v primeru, da se zavarovanec upokoji pred dopolnitvijo polne starosti. To pravico zavarovanec pridobi, ko dopolni minimalne pogoje za pridobitev starostne pokojnine in če mu preneha delovno razmerje na podlagi programa, po katerem mora delodajalec na njegovo delovno mesto zaposliti brezposelno osebo, po pogojih, ki jih ureja poseben zakon. Tega zakona v času, ko je pobudnik uveljavljal pravico do starostne pokojnine in niti zdaj, zakonodajalec ni sprejel.

Ureditev ZPIZ-1, katere ustavno sodno presojo je predlagal pobudnik, po Varuhovem mnenju ne posega v katero od človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. Določba četrte alineje prvega odstavka 55. člena ZPIZ-1 jasno opredeljuje poseben primer prenehanja delovnega razmerja, zaradi katerega lahko zavarovanec uveljavi starostno pokojnino brez zmanjšanja odmere. Vendar je Varuh menil, da se ZPIZ-1 v tem delu ne more uporabljati, ker državni zbor še ni sprejel posebnega zakona, ki bi uredil pogoje za pripravo programa, po katerem mora delodajalec na delovno mesto zavarovanca, ki mu je prenehalo delovno razmerje zaradi uveljavitve starostne pokojnine, zaposliti mlajšo brezposelno osebo. Odsotnost tega zakona je po mnenju Varuha pomanjkljivost, ki je zakonodajalec ne bi smel dopustiti.

Pobudnik namreč tudi v postopku pred Delovnim in socialnim sodiščem ni mogel uveljaviti odmere pokojnine brez zmanjšanja zaradi upokojitve pred dopolnitvijo polne starosti, čeprav je dopolnil minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine in mu je prenehalo delovno razmerje kot trajno presežnemu delavcu. Ko se je leta 2003 upokojil, ni imel 40 let delovne dobe in je uveljavljal pravico do pokojnine pred dopolnitvijo polne starosti, zato se mu je odmera pokojnine zmanjšala za 3,6 odstotka. Dokončna odločba o starostni upokojitvi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je postala pravnomočna na podlagi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, ki je razsodbo sprejelo na podlagi ugotovitve, »da je potrebno besedilo 4. alineje 1. odstavka 55. člena ZPIZ-1 razlagati tako, da zavarovanec, ki je dopolnil minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, pridobi pravico do takšne pokojnine brez zmanjšanja zaradi upokojitve pred dopolnitvijo polne starosti le v primeru, ko mu je delovno razmerje prenehalo na podlagi programa, po katerem je delodajalec dolžan na njegovo delovno mesto zaposliti mlajšo brezposelno osebo. Pogoje, način sprejemanja in vsebino programa ter način uresničitve obveznosti delodajalca, da na izpraznjena delovna mesta zaposli mlajše brezposelne osebe, bo uredil poseben zakon, ki še ni sprejet.« (Psp 602/2005 z dne 12. 4. 2007) V zvezi s to sodbo je Vrhovno sodišče Republike Slovenije 29. 1. 2009 zavrnilo revizijo in med drugim pojasnilo, da materialno pravo ni bilo zmotno uporabljeno. S tem mnenjem je Varuh seznanil Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) in predlagal, naj se opredeli do mnenja.

MDDSZ se z Varuhovim mnenjem ni strinjalo in je zatrjevalo, da odsotnost posebnega zakona po že omenjeni določbi ZPIZ-1 ne vpliva na priznavanje starostne pokojnine brez zmanjšanja zaradi upokojitve pred polno starostjo. Varuh je ugotovil, da stališče MDDSZ v tem delu odstopa od prakse ZPIZ, saj je v obravnavanem primeru razvidno, da je ZPIZ pobudniku zavrnil odmero starostne pokojnine brez zmanjšanja v posebnih primerih zato, ker ni posebnega zakona.

Pobudo smo šteli za utemeljeno. MDDSZ smo pozvali, naj ZPIZ posreduje stališče, da odsotnost posebnega zakona po četrti alineji prvega odstavka 55. člena ZPIZ-1 ne vpliva v postopku priznavanja starostne pokojnine brez zmanjšanja zaradi upokojitve pred polno starostjo oziroma da mora ZPIZ to določbo uporabljati tako, da omogoči izplačevanje starostne pokojnine brez zmanjšanja, ob izpolnitvi drugih pogojev, ki jih določa navedena določba. 3.1-37/2009

Natisni: