Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pobudnica na zapuščino čaka že 18 let

Pobudnica je zaprosila za naše posredovanje zaradi dolgoletnega zapuščinskega postopka, ki se na okrajnem sodišču v Trebnjem vodi pod opr. št. D 112/99.

Predsednica okrajnega sodišča je v odgovoru na nadzorstveno pritožbo pobudnice navedla, da je to ena od najstarejših zadev tega sodišča in da se zaveda dolgotrajnosti sodnega postopka. Razlogi, da dediči na zapuščino čakajo že 18 let, naj bi bili tudi v »zelo zapleteni zadevi« in velikem številu dednih upravičencev. Spis je bil leta 2007 predodeljen sodnici začetnici, saj se je razpravljajoča sodnica upokojila. Pri tem je predsednica sodišča pripomnila, da sodnica začetnica ni zmogla tako zapletene zapuščinske zadeve takoj začeti obravnavati. Predsednica okrajnega sodišča je po prejemu nadzorstvene pritožbe v začetku leta 2009 sicer sodnici odredila ustrezna postopkovna dejanja, ki jih mora opraviti v čim krajšem roku. Pobudnica je prejela tudi zagotovilo, da bo zapuščinska obravnava razpisana v marcu 2009.

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) že več let opozarja na nerazumno dolge sodne postopke. Zapuščinski postopek je v tem primeru potekal že osemnajst let. Tako dolgotrajnega čakanja na pravnomočno končanje sodnega postopka ne moremo opredeliti kot sojenje v razumnem roku, do katerega dedičem daje pravico tudi Ustava RS. Sojenje v razumnem roku namreč zagotavlja pravica do sodnega varstva po 23. členu slovenske ustave oziroma pravica do poštenega sojenja po 6. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kadrovske in druge težave sodišča, ki povzročajo odločanje zunaj razumnega roka, stranko v postopku, ki pri sodišču išče varstvo svoje pravice, ne zanimajo. Stranka v postopku utemeljeno pričakuje tako ravnanje države in sodišča, da ne bo kršitve tako pomembne temeljne človekove pravice, kot je pravica do sodnega varstva.

Pobudo smo zato ocenili kot utemeljeno. Pobudnico smo še pozvali, naj nas obvesti, če se sodišče ne bi držalo zagotovila o razpisu zapuščinske obravnave oziroma če se obravnavanje zadeve ne bi premaknilo. 6.4-50/2009

Natisni: