Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Občina Rogašovci vendarle uredila priklop na javni vodovodni sistem za vse prebivalce

Kršitelj: Občina Rogašovci
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Pobudniki so Varuha seznanili s težavami z Občino glede priklopa na javno vodovodno omrežje. Njihove nepremične so namreč le nekaj metrov oddaljene od priključka, kljub temu pa se na vodovod niso mogli priklopiti. Nadalje so izrazili svoje upravičeno pričakovanje, da bo vodovod v okviru izgradnje pomurskega vodovoda v preteklih letih zgrajen tudi do njihovih nepremičnin. Lastna oskrba na njihovih domovih namreč naj ne bi bila mogoča, saj je podtalnica mineralna voda in s tem neprimerna za oskrbo.

Varuh se je z več poizvedbami obrnil na Občino, ki je nanje tudi odgovorila. Pojasnila je postopek realizacije projekta pomurskega vodovoda. Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem B je bil zaključen v letu 2015, vendar ta ni omogočil priklopa vsem gospodinjstvom v Občini. Občina je še navedla, da po podpisu dogovora za razvoj regij v letu 2018 načrtuje nadgradnjo vodovoda Sistema B, za kar naj bi imela zagotovljena sredstva z rokom izvedbe do leta 2023. Kot glavne razloge za občutne zastoje pa je navedla pomanjkljiva finančna sredstva ter neustrezno sodelovanje med več deležniki v projektu (gre namreč za projekt 27 občin in države).

Varuha odgovori Občine niso prepričali. Ne glede na morebitne odgovornosti drugih deležnikov, na katere se je Občina v svojih odgovorih tudi sklicevala, v procesu pridobivanja manjkajočih sredstev objektivno odgovornost za uspeh in neuspeh pri ureditvi potrebne gospodarske javne infrastrukture nosi organ oblasti – t. j. občina. Če sredstva občine ne zadoščajo oziroma če občina pričakuje, da zaradi omejenih sredstev izgradnja ne bo mogoča v razumnem času, se od nje pričakuje, da pravočasno stori vse, kar lahko, da bremena neuspešnih pogajanj in nesporazumov med različnimi organi oblasti ne trpijo prebivalci. Ti namreč nimajo nikakršnega vpliva na izvedbo naložbe. Ob dolgotrajnem postopanju organa oblasti pa so edini neposredno prizadeti. Zagotovila Občine, da bo v prihodnjem letu začela z gradnjo manjkajočega dela javnega vodovoda smo sicer pozdravili, a smo tudi opozorili, da v primeru ponovnih zamud in njenega neustreznega odziva nanje obstoji nevarnost kršitve ustavno zagotovljene pravice do pitne vode.

Občina mnenja Varuha sprva ni sprejela, je pa kasneje sporočila, da je za pobudnike našla rešitev in jih 6. 12. 2019 priključila na javni vodovod. Ravnanje Občine smo šteli za ustrezno, vendar dvomimo, da bi do njega prišlo brez Varuhovega posredovanja.

Pobudo štejemo za utemeljeno. Ugotovili smo, da je občina kršila načelo dobrega upravljanja. 18.1-11/2019

Natisni: