Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Občina mora odgovoriti na peticijo občanov

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) sta se s pismom obrnila pobudnika, ki navajata težave prebivalcev naselja ob nakupovalnem centru, ki se nanašajo na obratovanje dveh gostinskih lokalov v nakupovalnem centru, katerih odpiralni čas je daljši od drugih lokalov. Pobudnika sta skupaj s pobudo posredovala tudi peticijo prebivalcev, ki so jo ti naslovili na občinski svet Občine Mislinja, vendar od Občine niso prejeli odgovora.
S poizvedbo smo se obrnili na Občino Mislinja in jo zaprosili za razjasnitev okoliščin obravnavane zadeve ter za seznanitev z razlogi, zakaj prebivalci naselja še niso prejeli odgovora na peticijo. Občina nam je pojasnila, da se je na peticijo odgovorilo v javni radijski oddaji. Navedli so še, da gostinski lokali obratujejo po Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99). V odločbah, ki jih je Občina izdala lastnikoma lokalov, je navedeno, da bo Občina v skladu s Pravilnikom spremenila dovoljen obratovalni čas, če bo obratovalni čas negativno vplival na javni red in mir v naselju v obdobju dveh let od izdaje odločbe. Občina lahko to stori samo na predlog pristojne policijske postaje o večkratnih kršitvah javnega reda in miru v lokalih in zunaj lokalov, tega predloga pa še ni prejela. Ker občinski svet peticije ni obravnaval na seji, vlagatelji peticije od Občine niso prejeli pisnega odgovora.

Varuh ni bil zadovoljen z načinom komunikacije Občine z občani. Občini smo predlagali, naj na peticijo odgovori tako, da bo odgovor dostopen in na vpogled tistim, ki so podpisniki peticije, oziroma da v pisni obliki odgovori prvemu podpisniku peticije. Občina se je na Varuhov dopis odzvala tako, da je sklicala sestanek in nanj povabila vse prizadete strani in tudi predstavnika pristojne policijske postaje. Varuh je prejel zapisnik sestanka, iz katerega je razvidno, da so si vsi prizadeti prizadevali za dialog, da se problemi rešijo. Tak odgovor na peticijo se nam je zdel sprejemljiv.

Menimo, da je bila pobuda utemeljena, saj pravica do vlaganja peticij in drugih pobud splošnega pomena državljanom omogoča, da sodelujejo pri odločanju o javnih zadevah. Peticija naslovnika ne zavezuje v tem smislu, da bi bil zavezan sprejeti predlagano rešitev, vendar ga zavezuje, da se do vsebine predloga opredeli in nanjo odgovori. S tem, ko občina ni odgovorila na peticijo neposredno vlagateljem peticije, omenjene zaveze ni izpolnila. Sklic sestanka in iskanje ustreznih rešitev za vse prizadete strani in to, da se pobudnika po tem nista več oglasila, kaže na to, da je bilo Varuhovo posredovanje uspešno. 5.7-21/2008

Natisni: