Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Nezakonito sočasno koriščenje letnega dopusta in odsotnosti z dela zaradi bolezni

Pobudnica je navedla, da ji je delodajalec nezakonito odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Pobudnica je bila pred izročeno odpovedjo in po njej tudi začasno popolnoma nezmožna za delo. Po prenehanju popolne nezmožnosti za delo je bila v času odpovednega roka pri njej ugotovljena le delna nezmožnost in bi morala nastopiti delo za štiri ure dnevno. Delodajalec ji ni omogočil vrnitve na delo in ji je poleg bolniške odsotnosti v obsegu polovice polnega delovnega časa odredil koriščenje letnega dopusta za preostalo polovico polnega delovnega časa.

Pobudnici smo pojasnili pristojnosti Varuha človekovih pravic RS (Varuh) in vlogo sodišča, ki lahko edino ugotavlja morebitno nezakonitost odpovedi. Napotili smo jo tudi na Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD). Pozneje nas je opozorila, da od IRSD ni dobila nobenega odziva. Pri IRSD smo preverili njihovo ukrepanje in ugotovili, da so opravili inšpekcijski nadzor in pri tem niso ugotovili nobenih nepravilnosti.

Varuh meni, da je delodajalec kršil določbo četrtega odstavka 160. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ki prepoveduje sočasno izrabo letnega dopusta in odsotnost z dela zaradi bolezni, zato smo IRSD prosili za podrobnejšo obrazložitev njihove ugotovitve, da pri delodajalcu niso odkrili nepravilnosti. IRSD je za tem izvedel ponovni inšpekcijski ogled in v tem delu ugotovil nepravilnosti, delodajalcu naložil njihovo odpravo in mu kot prekrškovni organ izrekel opozorilo. IRSD se je strinjal z našim stališčem, da je bila kršena določba četrtega odstavka 160. člena ZDR.

Pobuda je bila po našem mnenju utemeljena. IRSD je na podlagi našega posredovanja ukrepal skladno s svojimi pristojnostmi. Zaradi ustreznega končnega odziva IRSD smo presodili, da nadaljnji Varuhovi ukrepi niso potrebni, preostala nerešena razmerja z delodajalcem pa bo pobudnica morala reševati na sodišču. 4.3-38/2008

Natisni: