Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neuspešno reševanje stanovanjske stiske družine z dvema invalidnima otrokoma na Primorskem

Pobudnik živi z ženo, nepokretnima hčerkama in sinovo družino v zasebnem najemnem stanovanju v izmeri 50 m2 v tretjem nadstropju stanovanjske stavbe brez dvigala v Izoli.

Zaradi zdravstvenega stanja obeh hčera se je pobudnik z željo po pridobitvi neprofitnega pritličnega stanovanja v letu 2011 obrnil na Občino Izola, kjer mu je bilo pojasnjeno, da trenutno nimajo stanovanja in da ga bodo obvestili ob naslednjem javnem razpisu. Pobudnik se je s svojimi težavami obrnil tudi na Varuha človekovih pravic RS, saj si sam primernega stanovanja ni mogel zagotoviti. Morebitni najemodajalci so namreč, glede na družinske razmere, odklanjali sklenitev najemnega razmerja. Menili smo, da gre v primeru pobudnika za izjemno situacijo, ki terja hitro in posebno odzivnost pristojnih institucij, predvsem občine, zato smo Občini Izola posredovali mnenje, da naj prouči še druge oblike pomoči omenjeni družini, morebiti preko subvencije tržnega stanovanja, ki ga pobudnik že nekaj časa neuspešno išče ali drugih možnosti, ki jih občina lahko ponudi. Občina Izola nam je pojasnila, da se pobudnik na zadnji razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj ni prijavil, saj ni izpolnjeval splošnih pogojev (slovensko državljanstvo). Pobudnik naj bi slovensko državljanstvo pridobili šelev letu 2011. Občina Izola se je zavezala pobudnika pisno obvestiti o naslednji objavi javnega razpisa za dodelitev stanovanj. Če bo pobudnik izpolnjeval predpisane dohodkovne cenzuse, pa mu bo občina omogočila subvencioniranje tržne najemnine, ko bo našel primerno stanovanje.

V letu 2012 smo Občino Izola ponovno vprašali o stanovanjskem stanju pobudnikove družine. Pričakovali smo namreč, da se bo v postopek reševanja pobudnikovih težav Občina Izola intenzivno vključila. Pri posredovanju žal nismo bili uspešni. Občina Izola je na naše dopise in zaprosila skopo odgovarjala. Sklicevala se je na to, da nima prostih neprofitnih stanovanj in da ne načrtuje javnega razpisa. Pobudnik tudi ni uspel z vlogo za subvencioniranje tržne najemnine. Zato se je moral kljub temu, da je na trgu našel primerno stanovanje za družino, vrniti v staro stanovanje. Občina Izola je sicer v občinskem glasilu v začetku leta objavila poziv občanom za pomoč pri iskanju primernega stanovanja za pobudnikovo družino, vendar poziv ni bil uspešen.

Koncem leta 2012 pa nas je pobudnik seznanili, da se je prijavil na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v Mestni občini Koper (MO Koper). Prejel pa je odgovor, da je neprofitno stanovanje v lasti Javnega stanovanjskega sklada MO Koper možno pridobiti v najem le na podlagi javnega razpisa, na katerem lahko kandidirajo državljani RS s stalnim bivanjem v MO Koper. V konkretnem primeru prosilec (pobudnik) res ni invalid, trajno vezan na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ki lahko v skladu z določili tretjega odstavka 3. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Pravilnik), ne glede na kraj stalnega prebivališča, zaprosi za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v drugi občini. Kljub temu smo MO Koper opozorili na dejstvo, da je v konkretnem primeru prosilec zakoniti zastopnik dveh takšnih oseb; njegovih mladoletnih hčera. MO Koper smo posredovali naše mnenje, da je pobudnikova situacija izjemno pereča in občutljiva, predvsem zaradi položaja dveh mladoletnih otrok, ki trpita za boleznijo, ki neizbežno vpliva na njune psiho-fizične sposobnosti. Menimo, da bi bilo tudi v konkretnem primeru treba upoštevati zgoraj navedene možnosti, ki so opredeljene v navedeni določbi Pravilnika. MO Koper smo predlagali, da pobudnikovo prijavo na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem obravnava v skladu z možnostmi, ki jih dopušča Pravilnik.

Odgovor smo prejeli šele po dveh urgencah. Javni stanovanjski sklad MO Koper ni sprejel našega mnenja, da je potrebno navedeno določbo Pravilnika razlagati širše in sicer v smeri, da pojem invalida ne vključuje zgolj prosilca, temveč tudi njegove ožje člane. Pobuda je bila utemeljena. Pričakujemo, da bo pristojno Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ukrepalo. 9.1-1/2012

Natisni: