Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neučinkovito informiranje o spremembi predpisov predstavlja kršitev načela dobrega upravljanja


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je v letu 2008 pridobil Potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za izvajalce ukrepov (v nadaljevanju: izkaznica) z zaznamkom "Velja trajno". V letu 2016 pa so mu prodajalci fitofarmacevtskih sredstev zavrnili izkaznico, saj se skladno z določbami v letu 2012 spremenjenega Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih navedena izkaznica šteje za veljavno zgolj za obdobje petih let. Veljavnost izkaznice se podaljša, če se imetnik izkaznice v zadnjem letu pred potekom njene veljavnosti udeleži nadaljnjega usposabljanja, v nasprotnem primeru pa mora ponovno opravljati osnovno usposabljanje, za katerega mora kriti tudi temu primerno višje stroške. Pobudnik je spremembo veljavnosti izkaznice štel za krivično, prav tako pa tudi nepravočasno obveščenost o tem.

Varuh je zadevo vzel v obravnavo in ugotovil, da se pobudnik zakonsko predpisanemu podaljšanju izkaznice oziroma ponovni opravi osnovnega izobraževanja in izpita ne bi mogel izogniti. Ocenili pa smo, da bi moralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob takšnih spremembah predpisov, ki vplivajo na pravice, ki jih posamezniki štejejo za že pridobljene, skladno z načelom dobrega upravljanja nameniti (še) večjo pozornost učinkovitemu informiranju posameznikov o spremembah, da do nejevolje posameznikov in nenazadnje, kot je izhajalo iz pobude, celo do nezakonitih praks v prometu s fitofarmacevtskimi sredstvi ne bi prišlo. Po pojasnilih Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je pristojno ministrstvo sicer v ta namen vse izvajalce usposabljanja, ki so bili imenovani za izvajanje usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi pozvalo, da vse imetnike izkaznice obvestijo o spremembi predpisov s področja Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, samo pa je javnost o spremembah predpisov obvestilo na krajevno običajen način oziroma na spletni strani ministrstva. V obravnavanem primeru pa je bil pobudnik s strani izvajalca usposabljanja, kjer se je leta 2008 udeležil osnovnega izobraževanja in pridobil izkaznico, v letu 2013 vabljen na obnovitveno usposabljanje na star naslov, saj o spremembi pobudnikovih osebnih podatkov izvajalec ni bil obveščen.

Varuh se najprej ni mogel izogniti poudarku, da je Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine (Uradni list RS, št. 92/2006), ki je v času pobudnikovega osnovnega usposabljanja izdanim potrdilom podelil veljavnost trajno, jasen glede dolžnosti imetnikov takšne izkaznice, t. j. da pri svojem delu ravnajo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in pravilne uporabe fitofarmacevstkih sredstev, se v ta namen usposabljajo in izpopolnjujejo oziroma seznanjajo z novostmi. Na to smo pobudnika tudi opozorili. Kljub temu pa je dejstvo, da nekateri posamezniki (iz takšnih ali drugačnih razlogov) niso bili seznanjeni s spremembo veljavnosti izkaznice, s katero razpolagajo in po mnenju Varuha takšne spremembe tudi upravičeno niso pričakovali. Tako smo v mnenju poslanem na UVHVVR tudi izpostavili, da je glede na to lažje razumeti, zakaj izvajalcu usposabljanja posamezniki niso  sporočali morebitnih sprememb osebnih podatkov, po tem ko so s potrdilom s »trajno veljavnostjo« že razpolagali. Še toliko bolj pa upoštevajoč, da je bilo po navedbah pobudnika mogoče pri nekaterih prodajalcih do pred kratkim še vedno kupovati fitofarmacevtska sredstva z izkaznico, ki ni več v veljavi.

UVHVVR je v zadnjem odgovoru, v decembru 2016, zapisalo, da je ministrstvo sicer ob spremembi predpisov izvajalo tudi poostren nadzor prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi, a se je žal v praksi res izkazalo, da se je promet s fitofarmacevtskimi sredstvi odvijal na način, ki ga predpisi ne dovoljujejo. Pritrdili so, da si bodo v bodoče še dodatno prizadevali, da bo informiranje posameznikov bolj učinkovito. Pobudo smo tako z vidika spoštovanja načela dobrega upravljanja šteli za utemeljeno. 5.7-46/2016


Natisni: