Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nerešeno ostaja vprašanje, kdo plača oskrbo pri neprostovoljni namestitvi na varovani oddelek SVZ-ja

Tudi po več letih ostaja nerazrešeno vprašanje primernosti ureditve plačila oskrbe pri neprostovoljni namestitvi na varovani oddelek socialno varstvenega zavoda, po kateri mora oseba, ki je nameščena na varovani oddelek na podlagi sodne odločbe, stroške oskrbe poravnati sama.


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je s pobudo obrnila stanovalka varovanega oddelka posebnega socialno varstvenega zavoda, ki je bila na varovani oddelek sprejeta na podlagi sodne odločbe, izdane skladno z Zakonom o duševnem zdravju (ZDZdr). Opozorila je, da se ji zdi nepravično, da mora plačevati stroške oskrbe, saj v zavodu ni po lastni volji, ampak po volji državnih organov.

Varuh je v preteklih letih že obravnaval pobude s podobno vsebino in se je glede primernosti ureditve plačila oskrbe v primeru neprostovoljne namestitve na varovani oddelek socialno varstvenega zavoda, zlasti z vidika enakega obravnavanja oseb, ki jim je odvzeta prostost, že (večkrat) obrnil na Ministrstvo za zdravje (MZ) in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). V letnem poročilu za leto 2015 je Varuh obema ministrstvoma priporočal, da »se prouči vprašanje plačila stroškov oskrbe oseb na varovanih oddelkih socialno varstvenih zavodov na podlagi sklepov sodišč.« Na neustreznost ureditve plačila stroškov oskrbe v primeru neprostovoljne namestitve na varovani oddelek pa je bilo opozorjeno tudi na Dnevih duševnega zdravja leta 2016, na katerih so bili prisotni predstavniki obeh ministrstev.

MZ in MDDSZ smo glede na navedeno znova pozvali k pojasnilu, kakšne ukrepe sta do sedaj sprejela v zvezi z ureditvijo vprašanja plačila stroškov oskrbe v primeru neprostovoljne namestitve na varovani oddelek socialno varstvenega zavoda, oziroma kakšno je njuno stališče glede enakosti položajev oseb, ki jim je odvzeta prostost, pri plačevanju stroškov njihove namestitve oziroma oskrbe.

MZ je pojasnilo, da je v sodelovanju z MDDSZ in drugimi deležniki pripravilo predlog novega ZDZdr, ki pa ne predvideva, da bi vse stroške za bivanje in terapevtsko obravnavo oseb, ki so sprejete v varovani oddelek na podlagi sklepa sodišča, plačala država. Pojasnili so tudi, da bodo po izvedeni medresorski in javni obravnavi predloga zakona, upoštevali vse strokovno utemeljene pripombe in predloge, in da bodo ponovno preučili tudi predlog Varuha.

MDDSZ je odgovorilo, da gre pri vprašanju plačevanja oskrbe za sistemsko vprašanje, za ureditev katerega je treba predhodno rešiti tudi nekatera druga vsebinska vprašanja. V pripravi naj bi bil Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi vplival na oblikovanje rešitev na področju duševnega zdravja. MDDSZ je navedlo, da je treba doseči konsenz z ostalimi deležniki na različnih nivojih sodelovanja in da brez dogovora vseh vpletenih tovrstnih sistemskih sprememb glede problematike plačevanja oskrbe v primeru neprostovoljne namestitve na varovani oddelek socialno varstvenega zavoda, ne more sprejeti.

Žal smo lahko po prejemu pojasnil MZ in MDDSZ ugotovili le, da do sedaj niso bili sprejeti nobeni bolj odločni ukrepi v zvezi z ureditvijo vprašanja plačila stroškov oskrbe v primeru neprostovoljne namestitve na varovani oddelek socialno varstvenega zavoda. Ker sta obe ministrstvi ponovno obljubili, da bosta mnenje Varuha glede plačevanja oskrbe proučili, smo ju pozvali, da nas z njunim stališčem in morebitnimi ukrepi, ki jih bodo sprejeli v zvezi z navedeno problematiko (vključno s predvidenimi časovnimi okviri) seznanijo. 8.4-23/2019

Natisni: