Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Nepravilnosti v postopku napredovanja v naziv

Pobudnica nam je posredovala obvestilo Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev o opravljenem inšpekcijskem nadzoru na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). Iz njega je izhajalo, da na podlagi treh letnih ocen uradnika »delo opravlja odlično«, pobudnica pa ni napredovala v višji uradniški naziv sekretar 28. 4. 2006, kot so vsi drugi javni uslužbenci v MDDSZ, ki so imeli v letu 2006 enake pogoje. V času inšpekcijskega nadzora sta bila v osebni mapi pobudnice le nepodpisan izvod odločbe o napredovanju v višji naziv sekretar in nepodpisan izvod aneksa k pogodbi o zaposlitvi (zaradi napredovanja v višji uradniški naziv). Zato je inšpektorica predlagala, naj MDDSZ poskrbi, da bodo uslužbenci kadrovske službe navezali stik s pobudnico in skupaj ugotovili, kje sta ostala podpisana odločba o imenovanju v naziv in podpisan aneks k pogodbi o zaposlitvi. Pobudnica pa je imela odločbo o imenovanju v naziv sekretar z dnem 26. 5. 2006, ki jo je prejela 4. 7. 2006.

Po poizvedovanju pri MDDSZ in Inšpekciji za sistem javnih uslužbencev smo ugotovili, da je bil predlog za napredovanje v naziv za pobudnico posredovan pozneje kot za druge javne uslužbence, ki so v letu 2006 napredovali na podlagi treh zaporednih odličnih ocen javnega uslužbenca. Na podlagi dokumentacije, ki smo jo pregledali, je bilo razvidno, da so bile v postopku napake in da so razlogi za to na strani MDDSZ, kar ne sme biti v škodo zaposlenega. Zato smo MDDSZ predlagali, naj zadevo v obojestransko korist sporazumno reši, pobudnici pojasni vzroke za nastali primer in se za razloge, ki so nedvomno na strani MDDSZ, opraviči.

MDDSZ je pojasnilo, da je datum izdaje odločbe o napredovanju v naziv sekretar poznejši kot pri drugih javnih uslužbencih, ker Služba za splošne in kadrovske zadeve od pobudničinega nadrejenega ni prejela predloga za napredovanje. Skladno s šestim odstavkom 120. člena Zakona o javnih uslužbencih mora namreč obrazloženi predlog za napredovanje v višji naziv dati nadrejeni predstojniku, ki mora najpozneje v 30 dneh ugotoviti izpolnjevanje pogojev za napredovanje in odločiti o napredovanju. Služba za splošne in kadrovske zadeve predloga za napredovanje ni prejela, je pa kot predlog štela elektronsko sporočilo javne uslužbenke, ki vodi kabinet ministra, z dne 16. 6. 2006, v katerem je ta potrdila ustno izrečen predlog ministra, da je pobudnico ocenil »odlično« in na taki podlagi izvedla napredovanje v višji naziv z dnem 1. 6. 2006. Če bi bil obrazloženi predlog za napredovanje v višji naziv dan pravočasno, bi pobudnica napredovala istega dne kot drugi javni uslužbenci, pri katerih je bil obrazloženi predlog za napredovanje v višji naziv dan pravočasno. MDDSZ je poudarilo, da zaradi pozneje izdane odločbe o napredovanju v naziv pobudnica ni bila v ničemer oškodovana, saj je bil njen količnik ob napredovanju višji od osnovnega količnika naziva, v katerega je napredovala, so se ji pa v skladu z našim pozivom za nastale razmere pisno opravičili.

Pobudo smo šteli kot utemeljeno, saj so bile v postopku napredovanja v naziv storjene napake. Ker pobudnica res ni bila finančno oškodovana, menimo, da je MDDSZ popravilo svojo napako zaradi pozneje izdane odločbe o napredovanju v višji naziv. 4.3-19/2008

Natisni: