Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nedopusten primer ločitve matere od dojenčka

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava primer pobudnice, ki se že več kot mesec dni nahaja v priporu v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ig. Na podlagi razpoložljive dokumentacije njenega primera smo razbrali, da je bilo sodišče z okoliščino, da je pripornica še doječa mati, nedvomno seznanjeno. Očitno pa ta okoliščina ni imela bistvenega vpliva na odreditev pripora, kot tudi ne na posebnost njene namestitve v priporu v ZPKZ Ig. Pobudnici zaradi odrejenega pripora do sedaj nameč ni bila dana nobena možnost, da je še naprej z otrokom v starosti le nekaj mesecev, da bi z dojenjem nadaljevala. Zaradi tega je v očitni stiski, v kar smo se lahko prepričali ob obisku in se kaže tudi v poskusu samomora.

Po ustavi otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Tudi številni mednarodni pravni dokumenti, vključno s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah, poudarjajo otrokove koristi kot glavno vodilo pri vseh dejavnosti, vključno s postopki sodišč. Po izpostavljeni konvenciji se je tudi naša država zavezala zagotoviti otrokovo preživetje in razvoj. Naša država tudi jamči, da otrok ne bo proti volji staršev ločen od njih. Poleg tega ima otrok, ki je začasno ali za stalno prikrajšan za svoje družinsko okolje ali katerega koristi ne dopuščajo, da bi še naprej ostal v tem okolju, pravico do posebnega varstva in pomoči, ki mu jo zagotovi država.

Varuh tako ocenjuje, da so v izpostavljenem primeru z namestitvijo pobudnice v pripor brez otroka, ki ga je dojila, kršene pravice materi, še zlasti pa otroku. Takšna obravnava očitno že ima posledice, ki bi za pobudnico lahko bile tudi usodne. Po določbi 213.d člena Zakona o kazenskem postopku nadzorstvo nad ravnanjem s priporniki izvršuje predsednik okrožnega sodišča. Na podlagi ugotovljenih okoliščin primera pobudnice in s sklicevanjem na 7. člen Zakona o varuhu človekovih pravic smo začasni predsednici Okrožnega sodišča v Ljubljani že predlagali, da pripornico obišče in nato oceni, ali obstajajo nepravilnosti, ki bi jih bilo potrebno nemudoma odpraviti. Predlagali smo tudi, da Okrožno sodišče v Ljubljani obravnava to naše mnenje pri svojih morebitnih nadaljnjih odločitvah v tej zadevi in da nas o svojih ugotovitvah in sprejetih ukrepih čim prej obvesti. Od Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad pa smo zahtevali pojasnilo, na kakšen način se je strokovna delavka centra ob odvzemu prostosti pobudnici prepričala, da je za otroke pobudnice poskrbljeno, predvsem, da bo ustrezno poskrbljeno tudi za njenega (sedaj) trimesečnega sina, ki ga je dojila.

Natisni: