Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nadaljevanje študija in vrednotenje učnega uspeha v srednji šoli v tujini


Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala neenako obravnavo. Zaključila je srednješolsko izobraževanje na Evropski šoli v Bruslju. Prijavila se je za vpis na medicinsko fakulteto (MF) na centralno mesto VPIS. VPIS je po prevedbi njenih ocen ugotovil, da ne izpolnjuje pogojev za vpis na Medicinsko fakulteto v Ljubljani ali Medicinsko fakulteto v Mariboru. Pobudnica se je zoper odločitev pritožila. Univerza v Ljubljani (UL) njeni pritožbi ni ugodila. Zato je pobudnica vložila na Upravno sodišče tožbo in zahtevo za začasno odredbo, ki bi ji omogočila vpis na želeno fakulteto. Upravno sodišče je pobudnici ugodilo. UL se je na začasno odredbo Upravnega sodišča pritožila. Vrhovno sodišče je pritožbi UL ugodilo. S tem je pobudnici bil onemogočen nadaljnji študij na MF.

Pobudnica je bila prepričana, da so njene težave pri vpisu posledica tega, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) po ratifikaciji Konvencije o Statutu Evropskih šol, ki jo je Slovenija ratificirala leta 2004, ni sprejelo ustreznih aktov. Gre za akte, ki bi urejali: (1) da nostrifikacija maturitetnih spričeval te šole ne bi bila več potrebna in (2) akte, ki bi urejali prevedbo ocen maturitetnega spričevala Evropske šole v sistem ocen slovenskih srednjih šol ter pogoje za prevedbo. Pobudnica je MIZŠ vprašala, zakaj teh aktov še ni in kdaj bodo pripravljeni. Prejela je odgovor, da se ustrezni akti pripravljajo in da bodo v javni razpravi novembra 2016. To se ni zgodilo, zato se je znova obrnila na MIZŠ in dobila odgovor, da bodo akti v javni razpravi januarja 2017.

Varuh je opravil poizvedbo na MIZŠ ter jih pozvali, da v najkrajšem možnem času pripravijo ustrezne akte, ki bodo v skladu s Konvencijo o Statutu evropskih šol.

MIZŠ pojasnjuje, da bodo s pravilnikom uredili celovito tematiko vključevanja učencev in dijakov iz evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem z namenom izpolnitve obveznosti, ki izhajajo iz Konvencije o Statutu Evropskih šol (Uradni list RS št. 41/04). Pripravljeno je delovno gradivo Pravilnika o vrednotenju listin programa Evropskih šol (Pravilnik), ki ga je MIZŠ v času obravnave pobude poslalo v javno obravnavo. Pravilnik ureja vrednotenje listin programa Evropskih šol, ustanovljenih v skladu s Konvencijo o Statutu Evropskih šol, za namen vključevanja v osnovnošolsko izobraževanje, vpisa oziroma vključevanja v srednješolsko izobraževanje in vpisa v višje strokovno izobraževanje oziroma visokošolsko izobraževanje. MIZŠ načrtuje, da bo, upoštevajoč postopek sprejemanja predpisa, Pravilnik sprejet v marcu 2017, veljal pa naj bi za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018.

Ne glede na pojasnila MIZŠ je Varuh pobudo ocenil kot utemeljeno z vidika kršitve 14. člena (enakost pred zakonom) Ustave RS v povezavi z tretjim odstavkom 57. člena (izobrazba in šolanje) in drugim odstavkom 153. člena (usklajenost pravnih aktov) Ustave RS. Ponovno se je izkazalo (v poglavju o varstvu otrokovih pravic ponovno pišemo o zastoju pri ratificiranju že podpisanega izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah), da pristojni državni organi zlahka prevzamejo obveznosti iz mednarodnih aktov, ne poskrbijo pa za njihov prenos v prakso. 5.8-63/2016

Natisni: