Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Kadrovska stiska med pazniki in strokovnim osebjem na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij

Sindikat Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS) je vložil pobudo, v kateri je navedel hudo kadrovsko stisko med pazniki in strokovnim osebjem, ki naj bi se reševala neustrezno. Pazniki naj bi za izvajanje nalog opravljali tudi nadurno delo v obsegu, ki presega zakonsko dopustne meje, delo pa ni bilo plačano. Zaradi kadrovske stiske naj bi se pojavljale tudi druge kršitve pravice do dnevnega in tedenskega počitka. V pobudi so bile zatrjevane tudi kršitve pravice do odmora za malico, neustrezno obračunavanje in izplačevanje nadomestil za prehrano na delu. V pobudi je bilo izpostavljeno tudi pomanjkanje ustreznih delovnih in zaščitnih sredstev ter pripomočkov in neustrezno plačilo zaposlenih strokovnih delavcev.

Na podlagi naše poizvedbe nas je Inšpektorat Republike Slovenije za delo obvestil, da je bil opravljen inšpekcijski nadzor s področja delovnih razmerij v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Pri tem so bile ugotovljene kršitve zakonskih določil, ki se nanašajo na nadurno delo, na zagotavljanje odmora med delom in na zagotavljanje počitka. Inšpektorat v tem zavodu še ni končal inšpekcijskega nadzora glede varnosti in zdravja pri delu. V zadevi smo se obrnili na UIKS in na Ministrstvo za pravosodje ter ju prosili za informacije. Iz pridobljenih odgovorov izhaja, da so navedbe v pobudi resnične. Edini razlog za ugotovljeno stanje naj bi bilo pomanjkanje finančnih sredstev.

Pobudo smo šteli za utemeljeno. V času obravnave pobude je bilo odobreno dodatno število zaposlitev, ki zaradi trajanja vseh predvidenih postopkov še ni v celoti izvedeno. Pripravljajo se razni ukrepi za zmanjšanje obremenitev zaposlenih. V času priprave letnega poročila še ni bila opredeljena rešitev za plačilo opravljenih, a neplačanih ur čez dovoljeno število nadur.

Obravnava pobude v letu 2008 ni bila končana. Problematiko bomo spremljali do njene ustrezne rešitve. 4.3-25/2008

Natisni: