Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

K trajanju disciplinskega postopka prispeval pobudnik sam

Pobudnik je v svoji pobudi izpostavil neupravičeno dolgotrajno obravnavanje prijave zoper odvetnika iz Maribora pri Odvetniški zbornici Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica). Navedel je, da je sicer že urgiral za odgovor, saj o prijavi v letu in pol od njene vložitve ni bilo odločeno. V tej zvezi ga je Zbornica obvestila, da je bila njegova prijava odstopljena disciplinskemu tožilcu pri Zbornici in da bo obveščen o njegovi odločitvi, ko jo bo Zbornica prejela.

Na Zbornico smo se obrnili za pojasnilo časovnih okoliščin obravnavanja prijave pobudnika zoper odvetnika iz Maribora. Zbornica je pojasnila, da je prijavo pobudnika zoper konkretnega odvetnika prvič prejela 17. 6. 2014. Ta prijava je bila po pridobitvi pojasnil odvetnika, s sklepom namestnika disciplinskega tožilca št. 1313/2014 z dne 4. 11. 2014 zavržena. O tej odločitvi in da zoper njo ni pritožbe, je bil pobudnik obveščen z dopisom Zbornice z dne 12. 11. 2014. Ker je pobudnik 8. 4. 2015 podal zaprosilo za ponovno preučitev primera, priložil pa je tudi dodatno dokumentacijo, je Zbornica zadevo pregledala in odvetnika 3. 8. 2015 in nato ponovno 28. 9. 2015, pozvala na dodatno pojasnilo. To pojasnilo je Zbornica prejela 28. 10. 2015, naslednji dan, 29. 10. 2015, pa je prejela zaprosilo pobudnika za odgovor. Zbornica je po skrbni preučitvi celotne zadeve in dodatnih pojasnil odvetnika, 2. 12. 2015 pobudniku sporočila, da po njenem mnenju odvetniku ni moč očitati kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica, vendar, da bo zadeva odstopljena disciplinskemu tožilcu, če se pobudnik s takšnim mnenjem Zbornice ne bo strinjal. Z dopisom z dne 15. 12. 2016, to je skoraj leto dni po pozivu Zbornice, da sporoči, ali vztraja pri svojih očitkih zoper odvetnika, je pobudnik Zbornici posredoval še določeno dodatno dokumentacijo, kar je Zbornica štela kot, da želi, da se zadeva odstopi v obravnavo disciplinskim organom zbornice in je zato 5. 1. 2017 zadevo ponovno odstopila v obravnavo namestniku disciplinskega tožilca. O tem je istega dne Zbornica obvestila tudi pobudnika. Zbornica je nato 11. 1. 2017 prejela še pobudnikov dodatni dopis s priloženo dokumentacijo, kar je vse 12. 1. 2017 posredovala namestniku disciplinskega tožilca. Od slednjega je Zbornica 20. 1. 2017 prejela zaprosilo za opravo določenih poizvedb (pri odvetniku, tožilstvu in sodišču), ki jih je Zbornica opravila 30. 1. 2017, pridobljene odgovore pa je 27. 3. 2017 posredovala namestniku disciplinskega tožilca.

Zbornica glede na vse zgoraj navedeno ni ocenila, da bi postopek pred njenimi organi v primeru pobudnika trajal predolgo in je zato te očitke zavrnila. Po preučitvi vseh razpoložljivih podatkov v zvezi z obravnavo prijave pobudnika tudi sami nismo ugotovili podlage za to, da bi očitke pobudnika lahko šteli za utemeljene. Od od vložitve njegove prijave (17. 4. 2014) do sporočila o tem, da bo prijava odstopljena disciplinskemu tožilcu, če se z mnenjem Zbornice o tem, da odvetniku ni moč očitati kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica (2. 12. 2015) ne bo strinjal, je Zbornica prijavo pobudnika po naši presoji obravnavala tekoče in brez večjih zaostankov, sam pa je potreboval skoraj leto dni, da je odreagiral na zadnje sporočilo Zbornice, kar je po naši presoji v največji meri prispevalo k temu, da postopek obravnave njegove prijave še vedno ni bil zaključen.

Zbornica je v svojem odgovoru izrazila pričakovanje, da bo namestnik disciplinskega tožilca, svojo odločitev sprejel v kratkem. Pobudnik nas o nasprotnem ni seznanil. 6.8-8/2017

Natisni: