Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izvedba ugotovitvenega postopka kot nujen pogoj za odjavo prebivališča

Priporočilo: Varuh je Upravni enoti predlagal, naj svoj dopis ustrezno preoblikuje oziroma naslovnikom, to je delodajalcem tujih delavcev posreduje spremenjeni dopis, ki ne bo posegal v njihove pravice. Upravna enota je predlog Varuha upoštevala.

Varuh je obravnaval pobudo v zvezi s problematiko "odjave začasnega prebivališča tujcem voznikom in napotenim delavcem". Pobudnica nas je obvestila, da je Upravna enota posredovala dopis delodajalcem tujcev voznikov in napotenih delavcev z navodilom, naj obvestijo vse tuje delavce, da morajo odjaviti naslov začasnega prebivališča. Kot razlog za takšno navodilo so navedli, da tujci, ki so vozniki v mednarodnem prometu in tujci, ki so s strani delodajalca napoteni na delo v tujino, ne prebivajo na naslovih prijavljenega začasnega prebivališča oziroma se v Republiki Sloveniji sploh ne nahajajo.

V zvezi s pobudo je Varuh opravil poizvedbo na Upravno enoto in jo zaprosil, naj nas seznani z okoliščinami in namenom izdaje predmetnega obvestila. Predvsem pa nas je zanimalo, ali in kako so v vsakem posameznem primeru ugotavljali, ali tujci, ki so vozniki v mednarodnem prometu oziroma tujci, ki so s strani delodajalca napoteni na delo v tujino, dejansko prebivajo na naslovu prijavljenega začasnega prebivališča.

Upravna enota je v svojem odgovoru pojasnila, da že dalj časa ugotavljajo, da prihaja do t. i. fiktivnih prijav večjega števila oseb na istem naslovu, predvsem tujcev z izdanim dovoljenjem za prebivanje, ki so napoteni na delo v tujino. Dejansko pa te osebe na naslovih zaradi narave svojega dela ne prebivajo. Menijo, da so z vidika zagotavljanja točnosti podatkov registra stalnega prebivalstva takšne prijave nedopustne in po podatkih policije omogočajo celo zlorabe. Zato so v svojem dopisu delodajalce pozvali, da tuje delavce obvestijo, da si uredijo odjavo naslova začasnega prebivališča oziroma lahko po njihovem pisnem pooblastilu to storijo tudi oni. V nasprotnem primeru pa bi za te kategorije tujih delavcev naknadno uvedli postopek ugotavljanja začasnega prebivališča skladno z 20. členom Zakona o prijavi prebivališča.

Varuh je sicer pozitivno pozdravil odločitev Upravne enote o seznanitvi naslovnikov z veljavnimi predpisi, vendar meni, da ni ustrezno podati splošnega poziva vsem tujim delavcem oziroma njihovim delodajalcem k odjavi naslova začasnega prebivališča. Takšen poziv pomeni spregled in ignoriranje ravno tistih situacij, kjer imajo tuji delavci dejansko urejeno začasno prebivališče skladno z enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo, saj na naslovu tudi dejansko prebivajo.

Na podlagi navedenega smo Upravni enoti na podlagi 7. člena in 25. člena Zakona o Varuhu človekovih pravic posredovali kritiko in predlog Varuha. Izrednega pomena je namreč, da se vsako posamezno prijavo/odjavo začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji individualno obravnava. Pomembnost presojanja dejstev in okoliščin v vsakem posameznem primeru je predvidel že zakonodajalec, in kot tudi Upravna enota ugotavlja v svojem dopisu: »v ta namen zakon daje možnost uvedbe postopka ugotavljanja stalnega oziroma začasnega prebivališča.«  Pomembno načelo materialne resnice iz 8. člena Zakona o splošnem upravnem postopku pravi, da je »V postopku treba ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo«.

Zato smo opozorili, da je v primeru suma, da posameznik na naslovu, kjer ima prijavljeno prebivališče, ne prebiva, treba najprej izvesti ugotovitveni postopek. Šele nato lahko sledi sprejem upravnih in prekrškovnih odločitev, ki lahko pomenijo tudi odjavo naslova iz registra, kar pomeni, da je v vsakem posameznem primeru nujno najprej ugotoviti vsa dejstva in okoliščine ter šele nato odločiti (bodisi izvesti odjavo prebivališča ali pa ne).

Splošen poziv vsem delodajalcem, da odjavijo začasno prebivališče tujih delavcev brez predhodno izvedenega postopka ugotavljanja njihovega dejanskega prebivališča, kot je lahko moč razumeti zadevni Dopis Upravne enote, pomeni možno kršitev določil Zakona o splošnem upravnem postopku in nezakonit poseg v ustavno varovano pravico do prostega  gibanja, posledično pa gre tudi za krnitev zaupanja v pravno državo, kar določa Ustava RS v svojem 2. členu.

Varuh je zato zaključil, da je pobuda Varuhu utemeljena in Upravni enoti predlagal, naj svoj dopis ustrezno preoblikuje oziroma naslovnikom, to je delodajalcem tujih delavcev posreduje spremenjeni dopis, ki ne bo posegal v njihove pravice.

Upravna enota je v svojem zadnjem odgovoru Varuha obvestila, da so upoštevali naš predlog in pripravili ustrezno spremenjen dopis, ki so ga ponovno posredovali na naslove omenjenih delodajalcev. Pobuda Varuhu je bila tako uspešno rešena, tudi zahvaljujoč pozitivnemu odzivu Upravne enote. 14.0-17/2018

Natisni: