Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Inšpektorat RS za okolje in prostor pomanjkljivo obrazložil Sklep o ustavitvi izvršilnega postopka


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki nas je seznanil, da je gradbeni inšpektor izdal odločbo o ustavitvi rekonstrukcije obstoječega objekta in vzpostavitvi objekta v prejšnje stanje, plačati pa je moral tudi globo za storjeni prekršek. Sledil je izvršilni postopek s prisilitvijo z denarno kaznijo. S pritožbami zoper odločitve gradbenega inšpektorja pobudnik ni uspel. Gradbeni inšpektor pa je nato kljub temu s Sklepom ustavil izvršilni postopek, saj naj bi prišlo do izpolnitve z odločbo naložene obveznosti. Pobudnik je temu nasprotoval in zanikal, da je vzpostavil objekt v prejšnje stanje, v potrditev svojih navedb pa je Varuhu izročil obsežno dokumentacijo. Menil je namreč, da se je inšpektor z ustavitvijo izvršilnega postopka hotel zgolj izogniti odpravi sporne ureditvene odločbe v zadevi.

Varuh je na podlagi vpogleda v izročeno dokumentacijo ugotovil, da iz Sklepa o ustavitvi izvršilnega postopka izhaja, da je gradbeni inšpektor v nadaljevanju inšpekcijskega postopka tudi na osnovi strokovnega mnenja odločil, da je obravnavani objekt vzpostavljen v prejšnje stanje oziroma je bila inšpekcijska odločba izvršena. Vendar gradbeni inšpektor pri tem ni navedel drugih dejstev, okoliščin in dokazov, na podlagi katerih naj bi poleg strokovnega mnenja temeljila odločitev gradbenega inšpektorja o ustavitvi izvršilnega postopka.

Skladno s 35. členom Zakona o varuhu človekovih pravic (ZvarCP) je Varuh na sedežu Inšpektorata RS za okolje in prostor (v nadaljevanju: IRSOP) opravil elektronski vpogled v inšpekcijsko zadevo v informacijskem sistemu IS IRSOP in zaprosil za natisnjen elektronski popis zadeve.

Varuh je na podlagi pregleda elektronskega spisa zadeve in vrstnega reda vnešenih dokumentov ugotovil, da je bil Sklep o ustavitvi izvršilnega postopka izdan brez kakršnih koli drugih dokumentov (zapisnikov, uradnih zaznamkov idr.), na osnovi katerih bi bilo ugotovljeno dejansko stanje. Drugi samostojno vnešeni dokumenti (zapisniki idr.), iz katerih bi lahko izhajale ugotovitve gradbenega inšpektorja in bi predstavljali podlago za ustavitev izvršilnega postopka, iz sistema niso bili razvidni, ravno tako njihov morebiten obstoj ni bil predstavljen s strani pooblaščene osebe.

Glede na vsebino pobude, pregledano dokumentacijo in ob upoštevanju ugotovitev opravljenega vpogleda, je Varuh zaključil, da je obrazložitev izdanega Sklepa o ustavitvi izvršilnega postopka pomanjkljiva. Ni namreč bilo povsem jasno, na kaj dodatno, na kar napeljuje beseda »tudi« (kot navedeno v vsebini Sklepa o ustavitvi izvršilnega postopka), je gradbeni inšpektor poleg pridobljenega strokovnega mnenja projektanta oprl svojo odločitev o ustavitvi izvršilnega postopka.

Varuhz sklepa, da se lahko poraja dvom v utemeljenost in veljavnost izdane ureditvene odločbe v zadevi, če je gradbeni inšpektor ustavil izvršilni postopek zgolj na podlagi naknadno pridobljenega strokovnega mnenja projektanta (ki je temeljilo na opravljenem zapisniku o ogledu in priloženem slikovnem gradivu). Iz strokovnega mnenja namreč izhaja, da je šlo v konkretnem primeru zgolj za vzdrževalna dela in ne za nelegalno gradnjo, kot sicer ugotavlja gradbeni inšpektor v ureditveni odločbi. Slednje je lahko še dodatno sporno, saj posledično ravno (vprašljivo) veljavna ureditvena odločba po svoji pravnomočnosti predstavlja podlago za odmero nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora po uradni dolžnosti.

Skladno s pristojnostmi je Varuh zato IRSOP opozoril na ugotovljeno pomanjkljivost in ga pozval k vzpostavitvi ustrezne prakse. Pobudnika pa, upoštevaje njegovo nasprotovanje temeljni ureditveni odločbi, poučil o možnosti uporabe pravnih sredstev zoper njo.
IRSOP je Varuha v nadaljevanju obravnave zadeve obvestil, da so na poenoteno in na zakonu temelječo prakso ustavitve izvršilnih postopkov na sistemski ravni poskrbeli z dopisom inšpektorjem v mesecu maju 2016, v katerem so posredovali opis različnih postopkov glede ustavitve inšpekcijskega postopka z vzorci pisanj. Opozorilo Varuha o ugotovljeni pomanjkljivosti pa so dne 13. 2. 2017 še dodatno posredovali vsem inšpektorjem IRSOP v vednost in upoštevnost pri svojem delu.        
                   
Pobuda Varuhu je bila utemeljena, opozorilo in poziv Varuha k vzpostavitvi ustrezne prakse pa s strani IRSOP primerno upoštevan. 5.7-75/2016

Natisni: