Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Finančna pomoč otroku po smrti starša, ki je imel premalo pokojninske dobe, ni zagotovljena

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila o krivici, ki se po njenem mnenju godi otrokom, ki po umrlem staršu ne morejo uveljaviti družinske pokojnine. Ta pravica otroku ne pripada, če ima umrli starš manj kot pet let zavarovalne dobe oziroma manj kot deset let pokojninske dobe, če ni umrl za posledicami poškodbe pri delu oziroma poklicne bolezni. Pobudnica za hčerko ni mogla uveljaviti pravice do družinske pokojnine, ker oče ob smrti ni dopolnil predpisane pokojninske oziroma zavarovalne dobe.

Pravico do družinske pokojnine ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Gre za eno izmed pravic, ki upravičencem pripada na podlagi predhodnega obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za pridobitev te pravice morajo biti izpolnjeni splošni in posebni pogoji. Splošni pogoji zadevajo umrlega zavarovanca oziroma uživalca določenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja; družinski član je med drugim upravičen do pokojnine po umrlem zavarovancu, če je ta dopolnil najmanj pet let zavarovalne dobe ali najmanj deset let pokojninske dobe.

Varuh je obravnaval več podobnih pobud, vendar doslej ni predlagal nobenih predlogov za spremembo te ureditve. Res pa je, da z vidika zagotavljanja materialnega varstva otrok za določeno skupino otrok ni dovolj dobro preskrbljeno na sistemski ravni. Gre prav za otroke, ki jim je umrl eden od staršev (lahko tudi oba), pri čemer starši niso izpolnili pogojev za uveljavitev družinske pokojnine.

Varuh meni, da bi bilo primerno, da se tudi v teh primerih zagotovi otrokom dohodek, in sicer s primerno zakonsko ureditvijo. Rešitev vidi v ureditvi tega vprašanja v Zakonu o jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije. Ta temelji na drugačnih načelih kot Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zato Varuh predlaga pristojnemu ministrstvu, naj začne aktivnosti za primerno ureditev tega področja. 3.1-3/2008

Natisni: