Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolžnost organa je komunikacija s stranko

Na Varuha sta se obrnila pobudnika, ki že več kot dvajset let čakata na razrešitev postopka glede denacionaliziranega premoženja - gozda, s katerim upravlja skrbnik za poseben primer. Pobudnika menita, da skrbnik za poseben primer svojega dela ne opravlja z dolžno skrbnostjo, s prekomerno sečnjo naj bi namreč pridobival protipravno korist. Zato sta se pobudnika večkrat obrnila na pristojni CSD in predlagala zamenjavo skrbnika, natančnejšo določitev opisa del in nalog skrbnika in izvedbo inšpekcijskega nadzora. Zahtevala sta tudi vpogled v letna poročila skrbnika. Ker odgovorov na nekatere dop nista prejela, sta zahtevala, da se nad delom CSD uvede nadzorni postopek.

Varuh je skladno s svojimi pristojnostmi na CSD naslovil poizvedbo. Zanimalo nas je predvsem, ali je CSD pobudnikoma odgovarjal na dopise, ali je pobudnikoma omogočil vpogled v letna poročila skrbnika, in ali je predlagal uvedbo inšpekcijskega postopka. CSD se je na našo poizvedbo odzval in v odgovoru med drugim navedel, da pobudnikoma na dopise niso odgovarjali, saj ti niso vsebovali »novih dejstev in dokazov« v zvezi z delom skrbnika.

Varuh je CSD opozoril, da je praksa, ko organ ne odgovarja na dopise, ker navedbe ne vsebujejo novih dejstev in dokazov, protipravna. Navedba novih dejstev in dokazov namreč ni pogoj, ki bi ga za odgovarjanje na dopise predpisovala Uredba o upravnem poslovanju. Po mnenju Varuha tovrstna praksa tudi ne pripomore k zaupanju strank v delo CSD v predmetni zadevi in nasploh. Zato smo CSD priporočili, da v prihodnje na dopise odgovarja skladno z določbami Uredbe o upravnem poslovanju. Varuh je CSD posredoval tudi mnenje, da bi bila uvedba inšpekcijskega postopka ob nezaupanju dedičev v delo skrbnika smiselna.

Varuh drugih kršitev CSD ni ugotavljal, saj je bilo iz posredovanega odgovora razvidno, da je ta vseskozi pridobival podatke o sečnji in pri tem ni ugotovil morebitnih nepravilnost.

CSD je priporočilom v zvezi z odgovarjanjem na dopise sledil, prav tako je zahteval tudi ponovno uvedbo inšpekcijskega postopka. Kljub temu je Varuh v zvezi s komunikacijo s pobudnikoma ugotovil, da je v predmetni zadevi prišlo do kršitve načela dobrega upravljanja. 5.7 – 71/2017
Natisni: