Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Dodatni mehanizmi podpore za izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi

Na podlagi novinarskega prispevka o problematiki žepnin za izboljšanje statusa kulturnih delavcev je Varuh odprl lastno pobudo. V prispevku so bili izpostavljeni očitki zoper način podeljevanja takšnih žepnin, ki se zaradi omejenosti sredstev podeljujejo po vrstnem redu prispetja prijav. Gospa v prispevku poudari, da je ves dan čakala na odprtje razpisa na internetu, ker ni mogla vložiti prijave pa se je morala zapeljati na oddaljeno pošto. Zaradi danih okoliščin se ni uspela pravočasno prijaviti na javni razpis in pridobiti žepnine, zato se ji slednje ne zdi pošteno in meni, da je to diskriminatorno.

Posredovali smo več poizvedb na ministrstvo za kulturo, na podlagi njihovih odgovorov pa je Varuh sprejel sklepne ugotovitve.
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da vložitev prijave ni bila mogoča po elektronski poti, temveč zgolj fizično po priporočeni pošti ali osebno v vložišču ministrstva. Javni razpis tudi v času poizvedbe še ni bil zaprt, pojasnjeno je bilo, da bo slednje možno po izvedenih ocenjevalnih postopkih in končnemu predlogu strokovne komisije o izbranih prijaviteljih.  Izkazalo se je, da je bil javni razpis namenjen podelitvi sredstev za podporo izvedbi prijavljenih projektov samozaposlenih v kulturi, kriteriji za podelitev pa so bili vnaprej določno opredeljeni in vezani na oceno prijavljenih projektov.

Vsled navedenemu zaključujemo, da ni mogoče trditi, da je bila v konkretnem postopku javnega razpisa kršena pravica do enake obravnave oziroma pravica sodelovati. Se pa Varuh strinja, da najverjetneje obstojijo primernejši načini izvedbe tovrstnih postopkov za podelitev javnih sredstev. Glede na obstoječe podatke o položaju samozaposlenih v kulturi je potrebno k izboljšanju sistemske ureditve pristopiti z mehanizmi podpore, ki bodo konkretneje vključevali socialno komponento. Eno izmed poti bi lahko predstavljala tudi razdelitev pavšalnega zneska med vse prijavitelje, ki bi pravočasno posredovali svojo prijavo v postopkih javnih razpisov, pri katerih se kot cilj zasleduje izboljšanje socialnega statusa samozaposlenih v kulturi.

Temu ustrezno bo Varuh tovrstni predlog predstavil na letnem sestanku z vodstvom Ministrstva za kulturo. 4.0-4/2016

Natisni: