Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Človeško se je motiti, neumno pa je vztrajati v napaki

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je več organom očitala kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin v zadevi za zaupanje otrok v vzgojo in varstvo, določitev stikov in preživnine glede koristi otrok. Varuh je ugotovil, da sta Center za socialno delo Koroška, enota Ravne na Koroškem (CSD Ravne na Koroškem), in Socialna inšpekcija kršili načelo dobrega upravljanja, Socialna inšpekcija pa še 24. člen Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Oba organa sta svoji kršitvi ustrezno odpravila, kar Varuh pozdravlja in šteje za primer dobre prakse.

* * *

Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki je več organom očitala kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin v zadevi za zaupanje otrok v vzgojo in varstvo, določitev stikov in preživnine glede koristi otrok. Varuh je obravnavo pobude v delu, ki se je nanašal na postopek pred pristojnim sodiščem, na podlagi 24. člena Zakona o Varuhu človekovih pravic (ZVarCP) zaradi nepristojnosti zavrnil. Obravnaval pa je očitek pobudnice, a) da CSD Ravne na Koroškem ni izpolnil obljube, dane pobudnici, da v nadaljnjih postopkih v njenih zadevah ne bo več sodelovala določena strokovna sodelavka, in b) da je Socialna inšpekcija ni obvestila o ugotovitvah inšpekcijskega postopka.

CSD Ravne na Koroškem je potrdil navedbe pobudnice, da je bila točno določena strokovna sodelavka določena za pripravo mnenja v zadevi pobudnice za izdajo začasne odredbe zaradi dodelitve otroka v varstvo in vzgojo ter določitev stikov. Določena je bila, ker zelo dobro pozna družino in družinske razmere in ker zaradi kratkega roka pristojnega sodišča druga strokovna delavka v tako kratkem času ne bi zmogla opraviti ogledov in razgovorov.

Varuh je zgoraj opisano ravnanje CSD Ravne na Koroškem presojal na podlagi načela dobrega upravljanja, ki od javne uprave zahteva, da je ta odprta, transparentna, odgovorna, odzivna, uspešna, učinkovita, etična in poštena. Vrednostni merili etičnosti in poštenosti pa po mnenju Varuha vključujeta tudi splošno moralno načelo, da je dane obljube treba izpolniti[1], zato smo zavzeli stališče, da neizpolnitev dane obljube pobudnici v konkretnem primeru predstavljala kršitev tega načela. Naknadno je CSD Ravne na Koroškem vključil v obravnavo in izdelavo mnenja še dodatno strokovno delavko. Tovrstno ravnanje pa je Varuh štel za ustrezno.

Tudi Socialna inšpekcija je potrdila očitek pobudnice, da je o ugotovitvah oziroma ustavitvi postopka, ki je bil sprožen na podlagi njene prijave, niso obvestili. Pojasnili so, da je pobudnica zahtevo, da se jo obvesti o ukrepih oziroma ustavitvi inšpekcijskega postopka, podala naknadno, inšpektorica pa je to zahtevo spregledala in pobudnice ni obvestila o ustavitvi postopka, za kar se ji iskreno opravičuje. Na inšpektoratu so  3. 1. 2022 prav z namenom, da bi se zmanjšalo tveganje za tovrstne spreglede, dopolnili informacijski sistem, ki inšpektorja opozarja na zahtevo po obvestilu prijavitelja.

Varuh je ravnanje Socialne inšpekcije presojal z uporabo načela dobrega upravljanja in 24. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), ki določa, da inšpektor prijavitelja ni dolžan obveščati o ugotovitvah inšpekcijskega postopka, razen če prijavitelj to izrecno zahteva, najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka. Upoštevajoč, da je Socialna inšpekcija potrdila navedbe pobudnice, da inšpekcija te ni obvestila o ustavitvi postopka, smo presodili, da je Socialna inšpekcija kršila 24. člen ZIN, ker pobudnice ni obvestila o ustavitvi inšpekcijskega postopka, čeprav je ta to izrecno zahtevala. Inšpektorica pa je s svojim ravnanjem ravnala tudi v nasprotju z načelom dobrega upravljanja.

Ne glede na navedeno pa opravičilo inšpektorata ob opozorilu, da je prišlo do napake, ter preventivno ravnanje, da do podobnih napak v prihodnje ne bi več prihajalo, štejemo kot primer dobre prakse, ki zasleduje namen načela dobrega upravljanja. Ravnanje Socialne inšpekcije pozdravljamo in podpiramo. 21.0-29/2022


[1] Če te niso v nasprotju z zakonom; seveda pa bi bilo tudi neetično uporabnikom storitev centra za socialno delo dajati zagotovila, ki so v nasprotju z zakonom.

Natisni: