Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude


Pobudnik je zatrjeval pristranskost sodnice, ki je odločala v izvršilni zadevi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru. V tej zadevi je imel  kot...

Pobudnik je zoper sodbo Okrajnega sodišča v Žalcu, opr. št. P 109/2011 z dne 13. 7. 2011, vložil pritožbo. Menil je, da sodišče sodbe ne bi smelo...

Pobudnica se je na Varuha obrnila zaradi dolgotrajnega odločanja o njeni pritožbi v zemljiškoknjižni zadevi. Pritožbo zoper sklep Okrajnega sodišča v...


Pobudnica se je na Varuha obrnila s pobudo, v kateri je zatrjevala dolgotrajnost postopka v dveh izvršilnih zadevah Okrajnega sodišča na Ptuju, in...


Pobudnik se je na Varuha obrnil zaradi dolgotrajnega odločanja Okrajnega sodišča v Mariboru v nepravdni zadevi opr. št. N 44/2016, v kateri je sodišče...


Pobudnik je Varuhu posredoval pobudo v zvezi z nepravilnostmi, ki naj bi jih storilo Okrajno sodišče v Ljubljani v izvršilni zadevi opr. št. VL...

  

Pobudnica se je na Varuha obrnila zaradi dolgotrajnosti odločanja o reviziji, ki jo je 24. 9. 2015 sama vložila v pravdni zadevi Okrožnega sodišča...

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) se je pobudnik obrnil zaradi dolgotrajnosti odločanja v izvršilni zadevi, ki se je na Okrajnem sodišču v Celju...