Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Varuh je obravnaval primer pobudnice, ki se je na Varuha obrnila zaradi dolgotrajnosti prekrškovnega postopka na Okrajnem sodišču v Celju. To je v tej...

Več
Povzetek:

V obravnavanju posameznih pobud smo ugotovili, da nekateri predpisi lokalnih skupnosti omogočajo, da se lahko uporabniki javnih parkirišč v določenih...

Več
Povzetek:

Drugi odstavek 58. člena Zakona o prekrških (ZP-1) glede stroškov postopka v hitrem postopku odkazuje na smiselno uporabo določb tega zakona o rednem...

Več
Povzetek:

Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je storil prekršek po petem odstavku 19. člena ZPrCP. Slednji določa, da se lastnik zapuščenega vozila, ki vozila...

Več

Pobudnik, francoski državljan z bivališčem v Avstriji, je Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) seznanil, da mu je prekrškovni organ...

Pobudnica je Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) seznanila, da ji je bil za več prekrškov izdan enoten plačilni nalog. Navajala je...

Od začetka uporabe ZP-1 (Uradni list RS, št. 7/2003), to je od 1. 1. 2005 dalje, okrajna sodišča v postopku o prekršku v pretežni meri odločajo v...

Prvi odstavek 44. člena Zakona o prekrških (ZP-1) določa, da se izrečene sankcije za prekršek ne smejo začeti izvrševati, če pretečeta dve leti od...