Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Starejšim je v primeru nasilja v družini potrebno nameniti posebno skrb

Kršitelj: CSD AJDOVŠČINA
Kršitev: 34. člen Ustave RS - Pravica do osebnega dostojanstva in varnosti
Priporočilo: Centri za socialno morajo v primerih nasilja v družini posebno skrb namenil zaščiti starejših oseb ter izvesti vse postopke in ukrepe, ki jih predvideva zakonodaja na področju nasilja v družini.

Na Varuha se je obrnila starejša pobudnica, ki nam je sporočila, da je žrtev nasilja v družini. Sorodniki, s katerimi živi, naj bi jo večkrat fizično napadli in poškodovali, do nje naj bi bili tudi verbalno nasilni. V zvezi s tem se je pobudnica obrnila tako na policijo, kot tudi na pristojni center za socialno delo, kjer pa naj bi ji povedali, da morajo v družini to rešiti s pogovorom.

Varuh je pobudnico napotil na Društvo na nenasilno komunikacijo in se po pojasnila obrnil na center za socialno delo, ki nam je pojasnil, da so pobudnico obravnavali v okviru prve socialne pomoči in jo spodbujali, da v primeru nasilja o tem obvesti policijo, pokliče center za socialno delo in se zglasi pri zdravniku. Pobudnico so seznanili tudi, da se lahko umakne v materinski dom, varno hišo ali krizni center. Opravili so tudi pogovore s sorodniki, ki so nasilje zanikali. Ker policija pri obravnavi nasilja v družini ni ugotovila znakov kaznivega dejanja, center za socialno delo pobudnice ni obravnaval po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (ZPND). Glede na ugotovitve policije so namreč ocenili, da gre pri pobudnici za nizko stopnjo ogroženosti.

Varuh je po preučitvi odgovora centru za socialno delo sporočil, da bi ob navedbah pobudnice o nasilju v družini, moral upoštevati tretji odstavek 4. člena ZPND, ki nalaga vsem izvajalcem zakona posebno občutljivost pri obravnavanju nasilja, katerega žrtve so starejše osebe. Po mnenju Varuha center za socialno delo tovrstne občutljivosti pri obravnavi pobudnice ni pokazal, temveč se je uporabi določb ZPND popolnoma izognil, kar je utemeljeval z ugotovitvami policije. Tovrstna ocena po mnenju Varuh ni ustrezna, saj policija ugotavlja znake morebitnega kaznivega dejanja, za ugotavljanje nasilja v družini po ZPND pa ne veljajo dokazni standardi, ki veljajo za presojo kaznivih dejanj, povezanih z nasiljem. Nekatera ravnanja, ki po ZPND predstavljajo nasilje, je v (pred)kazenskih postopkih težko dokazati, pa so kljub temu za žrtev zelo stresna in zaradi njih potrebuje zaščito. Center za socialno delo zato svojega ravnanja ne more in ne sme opravičevati s sklicevanjem na ugotovitve policije. Center za socialno delo bi moral nemudoma sklicati multidisciplinarni tim in sprejeti načrt pomoči žrtvi, kar je storil šele po posredovanju Varuha in Društva za nenasilno komunikacijo.
Varuh je zato centru za socialno delo priporočil, da center za socialno delo skladno s tretjim odstavkom 4. člena ZPND v primerih nasilja v družini posebno skrb nameni zaščiti starejših oseb in pri tem upošteva tudi ostala določila ZPND glede postopkov in ukrepov, ki jih je potrebno za to izvesti.

Center za socialno delo nas je obvestil, da bodo naše priporočilo upoštevali. Kljub temu je Varuh ugotovil, da je pri obravnavi pobudnice prišlo do kršitve pravice do osebnega dostojanstva in varnosti, ki jo zagotavlja 34. člen Ustave RS. 9.9–10/2018

Natisni: