Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ko se glavna obravnava nikakor ne zaključi

Pobudnica je navajala, da sodni postopek za razdružitev solastnine na Okrajnem sodišču v Ljubljani, v zadevi opr. št. N 23/2007, teče že več kot sedem let, pa premoženje še vedno ni razdeljeno. Postopek se v zadevi ni nadaljeval kljub prošnji pobudnice z dne 2. 12. 2013.

Okrajno sodišče v Ljubljani smo opozorili, da gre za postopek, ki je bil začet leta 2007, pa kljub temu, da je sodišče (že) 3. 9. 2013 (to je bilo pred več kot pol leta od našega posredovanja), sklenilo, da se postopek na prvi stopnji nadaljuje, pobudnica še ni prejela vabila na nov narok ali drugega obvestila v nadaljevanju postopka.

Sodišča je pojasnilo, da je bil zadnji narok opravljen 6. 6. 2013, ko je sodnica narok zaključila in odločila, da sklep izide pisno, potem pa 3. 9. 2013 izdala sklep, da se glavna obravnava začne znova, saj naj bi bilo še treba dopolniti dokazni postopek in razjasniti pomembnejša vprašanja glede izvedenskega mnenja. Zamudo v obravnavanju zadeve je sodišče opravičevalo s trenutno odsotnostjo sodnice, ki naj bi do 29. 4. 2014 sporočila, kdaj se vrne na delovno mesto. Zagotovilo je, da bo v primeru, če bo šlo za dolgotrajnejšo odsotnost sodnice, spis predodelilo drugemu sodniku.

Pobudnico smo seznanili z odgovorom sodišča in jo opozorili na pravne možnosti, ki jih za pospešitev postopka določa Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO). Hkrati smo jo povabili,
da nas seznani, če se postopek v razumnem roku ne bi nadaljeval ali če bi sodišče zadeve v primeru nadaljnje odsotnosti sodnice ne predodelilo drugemu sodniku. Sicer pa smo šteli pobudo za utemeljeno, saj je očitno šlo za dolgotrajni sodni postopek, ki se je podaljšal tudi zaradi ponovnega začetka glavne obravnave in nepredvidene odsotnosti sodnice. Sodišče pa bi v takšnih primerih moralo po naši presoji še posebej skrbno spremljati tovrstne odsotnosti in po potrebi s pravočasno prerazporeditvijo zadeve preprečiti še dodatno podaljševanje obravnavanja zadeve. 6.4-69/2014

Natisni: