Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Plačilni nalog in nadomestitev globe z opravljanjem določenih nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti

Pobudnica je menila, da je prekrškovni organ postaja prometne policije Ljubljana ravnal napačno, ko je njeno prošnjo »za poplačilo kazni z delom v korist družbe« v zvezi z izdanim plačilnim nalogom odstopil v reševanje okrajnemu sodišču v Ljubljani. To je namreč njeno vlogo zavrglo in ji ob tem naložilo še plačilo sodne takse. Ob tem je pripomnila, da zahteve za sodno varstvo ni vložila, saj priznava, da je prekršek storila.

Vlogo, ki jo je pobudnica naslovila na prekrškovni organ, je sama poimenovala kot »Plačilo plačilnega naloga št. 91289920 za prekršek storjen 23. 11. 2008, prošnja za poplačilo kazni z delom v korist družbe«. V njej je prosila, da zaradi slabega premoženjskega stanja svoj dolg poplača z delom v korist družbe, če pa to ni mogoče, je predlagala, da se ji omogoči plačilo globe v polovičnem znesku v desetih obrokih.

Postopanje prekrškovnega organa, ki je vlogo pobudnice poslal v reševanje sodišču, smo ocenili kot pravilno. V skladu z 202.c členom Zakona o prekrških (ZP-1) je namreč o takšnem predlogu pristojno odločati sodišče. Ker ZP-1 ne omogoča, da se lahko globa, izrečena s plačilnim nalogom, nadomesti z opravljanjem določenih nalog v splošno korist, je sodišče predlog pobudnice zavrglo. Glede na takšno odločitev pa je pobudnici skladno z Zakonom o sodnih taksah (ZST-1) po tar. št. 8406 tudi pravilno naložilo še plačilo sodne takse.

Varuh je pobudnici še pojasnil, da lahko kršitelj globo, izrečeno s plačilnim nalogom, plača v polovičnem znesku samo, če jo plača v osmih dneh, in da se lahko obročno plačilo globe, izrečene s plačilnim nalogom, nanaša le na celotno izrečeno globo, in ne le na polovični znesek, kot je sama podredno predlagala. Opozoril jo je še, da ji dodatni stroški ne bi nastali, če bi ravnala skladno s pravnim poukom iz plačilnega naloga, v katerem je bila poučena, da mora, če ne vloži zahteve za sodno varstvo, plačati polovico izrečene globe v osmih dneh po pravnomočnosti plačilnega naloga, sicer bo celotno izrečeno globo izterjal organ, ki je pristojen za izterjavo davkov. 6.6-29/2009

Natisni: