Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Napaka policije pri zavrženju zahteve za sodno varstvo

Pobudnik je opozoril na sklep postaje prometne policije (PPP) Murska Sobota, s katerim je bila zavržena njegova zahteva za sodno varstvo z obrazložitvijo, da polovično plačilo globe po plačilnem nalogu izključuje pravico do vložitve zahteve za sodno varstvo.

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) smo prosili za pojasnilo, na kakšni pravni podlagi je PPPMurska Sobota izdala ta sklep. Ob tem smo opozorili na sprejeto novelo Zakona o prekrških (ZP-1D, Uradni list RS, št. 115/2006), ki je odpravila dilemo o dovoljenosti zahteve za sodno varstvo v primeru že plačane polovične globe po plačilnem nalogu.

MNZ je pojasnilo, da je pooblaščena uradna oseba PPP Murska Sobota ob izdaji sklepa, s katerim je zavrgla zahtevo za sodno varstvo pobudnika, zmotno uporabila določbe Zakona o prekrških (ZP-1). Zmotno je namreč menila, da polovično plačilo globe izključuje vložitev zahteve za sodno varstvo, čeprav ZP-1 takšne določbe ne vsebuje. MNZ je pripomnilo, da bi moral prekrškovni organ z zahtevo za sodno varstvo zoper izdan plačilni nalog postopati skladno z določili ZP-1 in jo odstopiti v pristojno reševanje sodišču, čeprav je bila plačana globa v polovičnem znesku. Ob obravnavi tega primera pa je MNZ še ugotovilo, da je bil ta primer izjema, saj so bile v drugih primerih, ko je bila poleg zahteve za sodno varstvo plačana tudi polovična globa, zahteve za sodno varstvo po predhodnem preizkusu odstopljene v reševanje pristojnim sodiščem.

Pobudnika smo obvestili o ugotovitvah MNZ in ga poučili, da lahko zoper sklep prekrškovnega organa Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS predlaga vložitev izrednega pravnega sredstva – zahteve za varstvo zakonitosti. Hkrati smo ga opozorili, da mora ob tem upoštevati tudi možnost, da bo, če pred sodiščem s svojo zahtevo za sodno varstvo zoper izdan plačilni nalog ne bo uspel, moral plačati še preostalo polovico globe, izrečene s plačilnim nalogom, in sodno takso. Pričakujemo, da bo izpostavljeni primer pripomogel k večji pozornosti prekrškovnih organov ob reševanju podobnih primerov. 6.6-69/2008

Natisni: