Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Primer

Diskriminacija moških pri uporabi savne

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je zatrjeval diskriminacijo na podlagi spola pri uporabi savne. Navedel je, da je savna ob torkih dostopna le za ženske ter še, da je cena za letno in mesečno karto za moške in ženske enaka, ne glede na to, da lahko moški savno koristijo le 6 dni v tednu, ženske pa 7. Izračunal je, da imajo ob isti ceni za karte moški tako statistično za več kot 14 odstotkov manj možnosti za uporabo storitev savne kot ženske. S svojo zadevo se je pobudnik konec leta 2016 najprej obrnil na Zagovornika načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik), ki se je na njegovo prijavo odzval šele po urgenci in mu po elektronski pošti odgovoril, da je organ v procesu ustanavljanja ter da obravnava pobud zaradi kadrovskih težav še ni možna.  

Upoštevaje pristojnosti Varuha, v skladu s katerimi lahko posreduje le v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil, zatrjevane diskriminacije, ki naj bi jo z določitvijo pogojev uporabe savne povzročil javni zavod, neposredno nismo mogli obravnavati. V okviru obravnave zadeve pa smo poizvedbo naslovili na Zagovornika, v kateri nas je zanimala problematika delovanja tega organa. O tej temi posebej pišemo na drugem mestu.

Poleg tega smo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljevanju: TIRS) naslovili predlog, da obravnava zatrjevano diskriminacijo. Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) namreč določa, da inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona poleg Zagovornika opravljajo tudi pristojne inšpekcije, te pa so tudi prekrškovni organ. Iz javno dostopnega cenika storitev savne so bila po našem mnenju izkazana dejstva, ki upravičujejo domnevo, da savna s ponujanjem storitev krši prepoved diskriminacije (drugi odstavek 4. člena ZVarD), in sicer se je v danem primeru kazal: 1.) sum neposredne diskriminacije, ker je savna ob torkih dostopna le ženskam ter 2.) sum posredne diskriminacije pri določitvi cene mesečnih in letnih vstopnic, ki je za moške in ženske enaka, ne glede na to, da ženske Savno lahko koristijo 7 dni v tednu, moški pa le 6.

TIRS nam je odgovoril, da je različna obravnava v posameznih primerih lahko dopustna in se pri tem skliceval na mnenje Zagovornika, da med dopustne izjeme »šteje tudi ekskluzivna uporaba savne za ženske na določen dan zaradi zagotavljanja intimnosti.« TIRS je še menil, da »dostopnost storitve en dan v tednu samo osebam enega spola ne pomeni kršitve prepovedi diskriminacije zaradi spola, saj ni mogoče zahtevati, da si morajo ženske in moški ponujeno blago ali storitve vedno deliti, temveč da ni ponujeno pod bolj ugodnimi pogoji osebam enega spola. Vstop v savno ženskam ni ponujen pod bolj ugodnimi pogoji kot moškim, le en dan v tednu je rezerviran samo za njih.« TIRS je zaključil z mnenjem: »Ob upoštevanju mnenja zagovornika, pri nudenju storitev savne en dan v tednu samo ženskam, menimo, da v zadevnem primeru ne gre za diskriminacijo.«

Iz odgovora TIRS je bilo razvidno, da so se opredelili do prve točke Varuhove ocene, ki se je nanašala na obstoj neposredne diskriminacije zaradi prepovedi vstopa v savno ob torkih za moške. Iz odgovora TIRS pa ni bilo razvidno, da bi TIRS ugotavljal obstoj posredne diskriminacije pri določitvi cene mesečnih in letnih vstopnic, ki je za moške in ženske enaka, ne glede na to, da ženske Savno lahko koristijo 7 dni v tednu, moški pa le 6, zato smo se ponovno obrnili na TIRS z dopisom, v katerem smo jih pozvali, naj ugotovijo, ali je vstop v savno ženskam ponujen pod bolj ugodnimi pogoji kot moškim.

TIRS se je na ponovni predlog Varuha odzval z obvestilom, da so glede cen mesečnih in letnih vstopnic za savno opravili pregled po določilih ZVarD. Sporočili so nam, da je javni zavod odpravil ugotovljene nepravilnosti na način, da so iz prodaje umaknili mesečne in letne vstopnice in namesto tega uvedli paket po 100 neprenosljivih vstopnic ter vsem moškim, imetnikom veljavnih letnih vstopnic, le-te ustrezno podaljšali za vse nepraznične torke v obdobju podaljšane veljavnosti. Iz obvestila TIRS izhaja še, da so zaradi ugotovljenih kršitev določb 6. člena ZVarD javnemu zavodu izdali odločbo o prekršku.  

V primeru, na katerega je opozoril pobudnik, je bila torej s strani TIRS dejansko ugotovljena diskriminacija na podlagi spola v zvezi z zagotavljanjem storitev, ta pa je bila po opravljenem nadzoru odpravljena. Tako je bilo tudi Varuhovo posredovanje v zadevi očitno utemeljeno. 10.2-1/2017

Natisni: