Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Primer

Diskriminacija pri dodeljevanju občinske denarne pomoči novorojencem

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je z očitkom diskriminacije pri dodeljevanju občinske denarne pomoči novorojencem obrnila občanka Občine Tolmin (OT), ki je tujka z dovoljenjem za stalno prebivanje, z možem sta tudi zaposlena v Republiki Sloveniji.

Pobudnica je navedla, da je Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Tolmin (Primorske novice – Uradne objave št. 22/2005, v nadaljevanju: pravilnik) diskriminatoren, ker so upravičenci za pridobitev pomoči le državljani Republike Slovenije. Zaradi sporne določbe pravilnika se je pobudnica že obrnila na župana in prejela odgovor, da so njeni pomisleki do neke mere utemeljeni in smiselni, da pa so pogoji določeni z namenom preprečevanja postopkovnih anomalij in izigravanj, da je izvajanje pravice do obdaritve pomoči novorojencem avtonomna odločitev lokalne skupnosti, ter da imajo tudi vse druge slovenske občine, v katere predpise je bilo vpogledano, določen enak pogoj državljanstva.

OT je pobudnici odgovorila, da se ne strinja, da gre pri določitvi  pogoja državljanstva za diskriminacijo, zato njeni pripombi ni mogoče ugoditi, čeprav bo o njej in o morebitnem popravku pravilnika OT razmislila.

Varuh je ocenil, da bi bila pobuda lahko utemeljena. Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (Uradni list RS, št. 93/2007 – uradno prečiščeno besedilo; ZUNEO) prepoveduje ravnanje, ki pomeni neposredno in posredno diskriminacijo zaradi katerekoli osebne okoliščine na kateremkoli področju družbenega življenja, izrecno tudi v zvezi s socialnimi ugodnostmi. Varuh je ocenil, da razlogi, ki jih je občina navedla v svojem odgovoru pobudnici, ne odvračajo domneve, da je določba pravilnika o pogoju državljanstva diskriminatorna. Domneve kršitve diskriminacije po mnenju Varuha ne more odvrniti namera občine, da bi s spornim pogojem omejila zlorabe pravice; preprečitve zlorab postopkov se namreč ureja s kazenskimi določbami predpisa. Varuh se sicer strinja z navedbo občine, da je podelitev pravice do obdaritve novorojencev stvar avtonomne odločitve občinskih organov, vendar pa meni, da v primeru, kadar se občina odloči podeliti takšno pomoč svojim občanom, pogoji za dodelitev te pomoči ne smejo biti samovoljni (arbitrarni) in v nasprotju z načelom enakega obravnavanja. Varuh tudi meni, da (domnevne) diskriminacije ne more opravičevati morebitno diskriminatorno ravnanje drugih občin. Poleg argumentov pobudnice, ki je navedla, da z možem kot tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje plačujeta vse z zakonom določene dajatve, je Varuh kot argument v podporo pobudnici navedel še določbo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki na državni ravni ureja (denarno) pomoč ob rojstvu otroka. Omenjeni zakon v 64. členu pravico do pomoči ob rojstvu otroka pogojuje s stalnim prebivališčem matere ali očeta v Republiki Sloveniji in ne z državljanstvom Republike Slovenije.   

Z mnenjem Varuha smo seznanili OT in jo prosili, naj v skladu z določbo ZUNEO o obrnjenem dokaznem bremenu dokaže, da sporne določbe pravilnika ne kršijo načela enakega obravnavanja. OT v svojem odgovoru ni našla utemeljenih razlogov, ki bi opravičevali diskriminatorno določbo pravilnika. Izrazila je strinjanje z mnenjem Varuha in začela pripravljati spremembe pravilnika, po katerih bodo upravičenci za pridobitev občinske denarne pomoči novorojencem vlagatelji z državljanstvom Republike Slovenije oziroma dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji ter stalnim prebivališčem v OT. Pobuda je bila utemeljena, odziv občine na ugotovljene nepravilnosti pa primeren in hiter. 10.0-9/2013


Natisni: