Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Izplačilo izredne denarne socialne pomoči in roki za dokazila o njeni namenski porabi

Varuh je obravnaval več primerov, ko so upravičenci do izredne denarne socialne pomoči zamudili rok za predložitev dokazil centru za socialno delo o njeni pravočasni in namenski porabi. Zato je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlagal, da bi bil datum izplačila izredne denarne socialne pomoči (pa tudi datum za porabo sredstev in predložitev dokazil) naveden v odločbi o dodelitvi pomoči. Ministrstvo je odgovorilo, da to ni mogoče, ker bi moral biti v tem primeru datum odpreme odločbe znan že ob njeni izdaji. Je pa sporočilo, da bo za centre za socialno delo pripravilo navodilo, da upravičence do izredne denarne socialne pomoči obvezno opozorijo pred iztekom roka za porabo in za predložitev dokazil o porabi. Sporočilo je tudi, da bo proučilo možnost avtomatičnega izpisa obvestila za upravičence do izredne denarne socialne pomoči o tem, kdaj je bilo izplačilo izvedeno in do katerega datuma morajo prejeto pomoč porabiti ter predložili dokazila.

* * *

Na podlagi pobud, ki jih Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) prejme v obravnavo glede izredne denarne socialne pomoči, Varuh ugotavlja, da upravičenci do te pomoči pogosto ne vedo točnega dne, kdaj bodo/so prejeli izredno denarno socialno pomoč na bančni račun in zato kdaj bodo/so začeli teči ali bodo potekli roki za njeno porabo in dokazovanje namenske porabe. Posledično zaradi tega roke zamudijo. Če upravičenci ne uporabljajo spletne ali mobilne banke oziroma če nimajo v bližini bančne poslovalnice ali bankomata, ampak prejmejo zgolj mesečne bančne izpiske, lahko informacijo, kdaj bo/je bila pomoč izplačana, pridobijo na centru za socialno delo ali na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Ker je terminski plan izplačil socialnih transferjev sprejet vnaprej za koledarsko leto in je ob tem tudi že znano, kdaj so zaključki vnosa na centrih za socialno delo, je Varuh sklepal, da je že ob izdaji odločbe znano, kdaj bo izredna denarna socialna pomoč upravičencu izplačana. Glede na navedeno je Varuh MDDSZ predlagal, da prouči možnost, da bi bil datum izplačila izredne denarne socialne pomoči (pa tudi datum za porabo sredstev in predložitev dokazil) naveden v odločbi.

V zvezi z roki za porabo in dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči je Varuh izpostavil tudi obdobje, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija. Z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE, Uradni list RS, št. 175/20), ki je veljal od 28. 11. 2020, je bilo namreč določeno, da ne glede na 34. člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) roki za izpolnitev obveznosti upravičencev do izredne denarne socialne pomoči, ki so se iztekli v času razglašene epidemije, začnejo znova teči s prvim dnem naslednjega meseca, v katerem je bila preklicala epidemija. Po Varuhu dostopnih informacijah v odločbah, ki so bile izdane po 28. 11. 2021, to ni bilo navedeno. Seveda pa to ni moglo biti navedeno niti v odločbah, ki so bile izdane pred 28. 11. 2021 in v katerih so se roki iz 34. člena ZSVarPre iztekli v obdobju od razglasitve epidemije do 28. 11. 2020. Varuh je zato menil, da bi morale biti stranke, ki v obdobju epidemije prejmejo odločbo o upravičenosti do izredne denarne socialne pomoči, opozorjene na določbo ZIUOPDVE in da bi bilo v skladu z načelom dobrega upravljanja, če bi bili tudi upravičenci, ki so odločbe že prejeli in centru za socialno delo še niso predložili dokazil ali ta niso bila ustrezna, roki zanje pa se zaradi ZIUOPDVE še niso iztekli, na to opozorjeni.

Glede slednjega je MDDSZ odgovorilo, da bo pripravilo seznam upravičencev, ki jim je bila izredna denarna socialna pomoč dodeljena v času epidemije in dokazil o porabi še niso predložili, ter seznam posredovalo na centre za socialno delo, ki bodo stranke o tem ustrezno obvestili. Poleg tega je MDDSZ na svoji spletni strani objavilo, da roki za porabo in dokazovanje izredne denarne socialne pomoči začnejo ponovno teči s 1. 7. 2021. MDDSZ je centre za socialno delo zaprosilo, da navedeno objavijo tudi na svojih spletnih straneh in v lokalnih medijih.

Glede predloga Varuha, da bi bil datum izplačila izredne denarne socialne pomoči (pa tudi datum za porabo sredstev in predložitev dokazil) naveden v odločbi, pa je MDDSZ odgovorilo, da rok ne more biti zapisan (in posledično ne more biti zapisan tudi datum za porabo sredstev in predložitev dokazil), saj je odvisen od izdaje odločbe in potrditve odpreme v sistemu. Kot datum odpreme odločbe se sicer avtomatično nastavi naslednji dan po izdaji odločbe, vendar je datum odpreme v sistemu možno spreminjati, saj je lahko datum dejanske odpreme različen od avtomatično določenega datuma odpreme. Za prikaz datuma izplačila izredne denarne socialne pomoči na odločbi bi moral biti datum odpreme znan že ob izdaji odločbe, kar glede na navedeno ni možno. Je pa MDDSZ sporočilo, da bo za centre za socialno delo pripravilo navodilo, da upravičence do izredne denarne socialne pomoči obvezno opozorijo pred iztekom roka za porabo in za predložitev dokazil o porabi. Proučilo bo tudi možnost avtomatičnega izpisa obvestila za upravičence do izredne denarne socialne pomoči o tem, kdaj je bilo izplačilo izvedeno in do katerega datuma morajo prejeto pomoč porabiti ter predložili dokazila. 9.5-29/2021

 

 

 

 

 

 

Natisni: