Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

SKLEP o ravnanju s stvarnim premoženjem Varuha

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena ter prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/19), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in drugega odstavka 10. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam naslednji

SKLEP o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Varuha človekovih pravic Republike Slovenije

 

1.  člen

(1) S tem sklepom se določi načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Varuha človekovih pravic Republike Slovenje (v nadaljnjem besedilu: Varuh) za leto 2021.

(2) Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Varuha je sestavljen iz načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrta ravnanja s premičnim premoženjem Varuha.

 

2.  člen

(1) Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Varuha za leto 2021 je sestavljen iz načrta pridobivanja premičnega premoženja, ki je PRILOGA 1 tega sklepa.

(2) Pridobivanje premičnega premoženja se v letu 2021 predvideva v ocenjeni vrednosti 30.000,00 EUR in je usklajen z načrtom razvojnih programov Varuha.

3.  člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja. Objavi se na spletni strani Varuha.

 

Peter Svetina
varuh človekovih pravic


Številka: 0404-25/2021-1-NA
Datum: 16. 6. 2021

Natisni:

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena ter prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

Več

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena ter prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

Več