Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pozivi za pravočasno in celostno obravnavo otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju


Otroci in mladostniki s težavami v duševnem zdravju so bili osrednja tema drugih dnevov duševnega zdravja, ki so potekali v Kongresnem centru v Portorožu v času od 7. do 8. 9. 2017. Dnevi so lani zaživeli na pobudo Varuha človekovih pravic RS (Varuh) v upanju, da postanejo tradicionalni. Tudi tokrat jih je organiziral  Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje, pri njihovi izvedbi pa so sodelovali še Varuh, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje ter Skupnost centrov za socialno delo Slovenije.

Prvi dan so udeleženci predstavili obravnavo otrok in mladostnikov iz vseh vidikov: od pogleda svojcev in njihovih dilem do nalog in pristojnosti organov in institucij, vključno s sodišči, ki vstopajo v njihovo obravnavo po Zakonu o duševnem zdravju (ZDZdr). Predstavitve in razpravo je ta dan vodila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Ugotovitve Varuha iz obravnavanih pobud s tega področja in izsledke Državnega preventivnega mehanizma (DPM) iz obiskov vzgojnih zavodov sta približno 200 udeležencem predstavila namestnik varuhinje Ivan Šelih, tudi vodja DPM, in svetovalka Varuha Lili Jazbec.

Namestnik Šelih je med drugim opozoril na težave na področju diagnostike in zdravljenja, na pomanjkanje strokovnjakov, pedopsihiatrov, in neustrezno organiziranost zdravstvene službe na področju pedopsihiatrične dejavnosti. V tej zvezi je posebej opozoril na priporočilo Varuha v poročilu za leto 2016, ki se glasi: »V okviru zdravstvene reforme naj se prouči tudi ureditev urgentne pedopsihiatrične službe, ki naj zagotovi tudi primerno triažo. Na regionalni ravni naj se v zdravstvenih domovih vzpostavijo multidisciplinarni timi, ki bodo lahko vsakega otroka s posebnimi potrebami obravnavali celovito, ne le kot medicinski problem.«

Spomnil je še, da se je Varuh na vlado kot ustanoviteljico vzgojnih zavodov že pred leti obrnili s predlogom, da se kar najhitreje preuči, ali so ukrepi, ki so na voljo vzgojnim zavodom v urgentnih primerih, zadostni in učinkoviti ali pa bi bila potrebna drugačna obravnava, ki bi se morala v tem primeru ob sodelovanju stroke ustrezno pravno urediti.

Svetovalka Varuha Lili Jazbec je v svojem prispevku predstavila primere treh mladostnic s težavami v duševnem zdravju, ki jih je obravnaval Varuh v okviru pobud in projekta Zagovornik - glas otroka. Pri tem je izpostavila najbolj izstopajoče težave ter ugotovitve, pa tudi priporočila za delovanje institucij z uvedbo sistema, ki naj bi deloval izključno v korist otroka.

Drugi dan so udeleženci sodelovali na delavnicah, katerih namen je bil, v manjših skupinah iz konkretnih primerov poiskati učinkovite rešitve na praktični in sistemski ravni. Cilj delavnic je bil tudi spodbuditi udeležence različnih organov k medsebojnem sodelovanju in povezovanju, da bi postopki obravnave mladostnikov tekli ne le uporabnikom in njihovim svojcem prijazneje in učinkoviteje, ampak da bi bili prijazni in učinkoviti tudi za vse udeležene strokovne službe.

Srečanje se je zaključilo s številnimi zaključki. Med njimi velja znova poudariti

  • potrebo po tesnejšem povezovanju služb na področju izvajanja ZDZdr;
  • potrebo po ciljno usmerjenih usposabljanjih o ZDZdr (tudi odvetnikov) oziroma specializaciji;
  • potrebo po pravočasni, celoviti in poglobljeni diagnostiki težav otrok in mladostnikov ob boljši dostopnosti pedopsihiatrov na območju cele države;
  • zagotovitev pravočasne obravnave in pomoči (tudi staršem);
  • potrebo po ustreznih institucijah za obravnavo teh otrok in njihovo namestitev, če je to potrebno.

Ti in vsi ostali zaključki srečanja in več kot pričakovana udeležba vseh deležnikov na tem področju so znova potrdili potrebo po vsakoletni organizaciji tovrstnih srečanj. Zato Varuh pričakuje, da bodo srečanja postala stalnica. Vse pristojne pa spodbuja, da koristnim predlogom, kako izboljšati stanje na tem področju, prisluhnejo in jih tudi uresničijo.

Natisni: