Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob mednarodnih dneh pravic otrok: Pomen pravno zavezujoče Konvencije za uresničevanje pravic otrok

Deklica s svojim očetom

»Konvencija o pravicah otrok poleg drugih dokumentov nosi pomembna sporočila, ki jih morajo odgovorni upoštevati pri skrbi za otroke in mladostnike, pri uresničevanju njihovih pravic in tudi preprečevanju nasilja ter drugih vrst zlorab nad njimi,« ob evropskem dnevu zaščite otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo in svetovnem dnevu otrokovih pravic opozarja namestnik varuha človekovih pravic, pristojen za pravice otroke, dr. Jože Ruparčič.

Pomembno je sporočilo, da otrok ni več objekt pravic, ampak subjekt in aktiven in neodvisen nosilec lastnih pravic, ki jih je družba dolžna spoštovati. Skladno s tretjim členom KOP morajo biti tudi pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne bodisi zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, otrokove koristi glavno vodilo. Namestnik je prepričan , da bi morali kot družba pri skrbi za otroke polega načela njihove največje koristi v večji meri zasledovati tudi načelo pravočasnosti. »Če pravočasno zaznamo stisko otroka, lahko dolgoročno preprečimo mnoge zanj škodljive posledice. Investicija v preventivno  preprečevanje kršenja pravic otrok se na dolgi rok obrestuje ne samo za konkretnega posameznika, ampak za družbo kot celoto, saj le zdravi in v mladosti zaščiteni posamezniki zmorejo v odraslosti tvoriti zdravo in varno družbo,« poudarja namestnik varuha.

Dr. Ruparčič ob tej priložnosti opozarja na nekaj še vedno perečih vprašanj, s katerimi se na področju skrbi za otroke srečuje institucija Varuha. To so predolgi sodni postopki v primerih, ki zadevajo otroke, pomanjkanje sodnih izvedencev, predvsem kliničnih psihologov in pedopsihiatrov. »Še vedno je prisotna socialna izključenost določenega števila otrok, mnogi otroci in mladi imajo težave v duševnem zdravju, še vedno so prisotne mnoge vrzeli na področju otrok s posebnimi potrebami, pogoste so težave, ki so posledica ločitve staršev, pereče pa ostaja tudi medvrstniško in spletno nasilje,« našteva dr. Ruparčič.

Namestnik Ruparčič ob tem poudarja, da KOP v 19. členu ščiti otroke pred vsemi oblikami nasilja in definira nasilje kot »vse oblike telesnega in duševnega nasilja, poškodbe ali zlorabe, zanemarjanje ali malomarno ravnanje, trpinčenje ali izkoriščanje, vštevši spolne zlorabe«. Poleg tega uvaja še vrsto drugih pravil za zaščito otrok tako v javnem kot v zasebnem oziroma družinskem okolju.

»Vendar vsa določila KOP ne morejo biti dovolj, če odgovorni ne prevzamejo odgovornosti, ki iz njih izhajajo, in se poleg tega na zadostni kakovostni ravni ne uresničuje tudi nujno potrebno sredstvo za uresničevanje vseh pravic, to je izobraževanje,« poudarja namestnik varuha. Dodaja, da pravica do izobraževanja ekonomsko in socialno odrinjenim otrokom omogoča dvig iz revščine, pridobijo pa tudi načine za polnopravno sodelovanje v skupnostih. Izobraževanje ima bistveno vlogo tudi pri zaščiti otrok pred različnimi nevarnostmi in spolnimi zlorabami. Dr. Ruparčič še spomni, da se izobraževanje vedno bolj priznava kot ena najboljših finančnih investicij države in je ključno za razvoj in napredek človekovih pravic in družbe kot celote.

Namestnik varuha ocenjuje, da je stanje otrokovih pravic v Sloveniji na evropski ravni primerljivo, a da družbena neenakost vendarle ne omogoča vsem otrokom v celoti uživanja vseh njihovih pravic niti v evropskem, kaj šele v svetovnem okvirju, kjer otroci zaradi vojn in podnebne krize ne uživajo niti osnovnih pravic, pravice do življenja in pravice, da živijo varno, brez zlorab. »Slogan letošnjega svetovnega dne otrokovih pravic Vsaka pravica za vsakega otroka zato ostaja še naprej svetilnik, pot do njega pa moramo tako na nacionalnem kot globalnem nivoju tlakovati v dialogu in s sodelovanjem,« še poudarja namestnik dr. Ruparčič.

Natisni: