Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je v času iskanja novega zakupnika opustil zakonsko naloženo dolžnost dejanske skrbi za kmetijsko zemljišče v...

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Ob upoštevanju vsega navedenega menimo, da je Vlada RS kršila 69. člen Ustave tako, da ni zagotovila ustreznega nadomestila oziroma odškodnine, ki bi...

Več
Kršitev: 69. člen Ustave RS - Razlastitev
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri se je izkazalo, da je isti inšpektorat, t.j. Inšpektorat Republike...

Več
Povzetek:

Načelo dobrega upravljanja zahteva, da bi pobudnik na svojo vlogo prejel odgovor tožilstva ne da bi to moral prositi in brez posredovanja Vaaruha.

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Upravni organ je po mnenju Varuha samovoljno posegel v obliko zapisa priimka makedonske državljanke (ter zamenjal črko »Š« s »SH«), kljub temu, da je...

Povzetek:

Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) bo, na podlagi opozorila Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) o napačnem razumevanju...

Več
Povzetek:

Če stranka upravičeno pričakuje dodaten odziv organa, se ta ne more sklicevati na 17. člen Uredbe o upravnem poslovanju. Skladno z načelom dobrega...

Več
Povzetek:

Varuh ni videl pravne podlage, ki bi za vračilo davka na promet nepremičnin zahtevala soglasno razdrtje kupoprodajne pogodbe, predvsem pa je dvojno...

Več