Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Študentje imajo možnost podaljšanja roka za zaključek študijskih obveznosti, če centru za socialno delo predložijo potrdilo fakultete, s katerim...

Več

Varuh je obravnaval pobudo več pobudnikov: Učiteljskega združenja Slovenije, Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva in glasbenega...


Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala neenako obravnavo. Zaključila je srednješolsko izobraževanje na Evropski šoli v Bruslju. Prijavila...

Od Varuha je pobudnica želela mnenje v zvezi z glasovanjem učiteljskega zbora o izreku vzgojnega ukrepa njenemu sinu. Vzgojnemu ukrepu ni oporekala,...


Predstavnica vrtca je Varuhu poslala pismo, v katerem je želela pridobiti mnenje v zvezi z morebitno spremembo oziroma dopolnitvijo Pravilnika o...


Varuh je obravnaval pobudo študentke, ki je bila v zaostanku s plačilom šolnine. Študentka je napisala, da se tega zaveda in da skuša pridobiti...

Varuh je prejel pismo ravnateljice (v nadaljevanju: pobudnica) osnovne šole, ki je zatrjevala kršitev pravice do pridobitve zlatega priznanja na...

Varuh je obravnaval pobudo učiteljice praktičnega pouka v srednji strokovni šoli. Učiteljica je spraševala za mnenje in priporočila glede testiranja...