Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Če je neko sodno zadevo že mogoče opredeliti kot sodni zaostanek glede na določila Sodnega reda, o tem, ali je bila s tem prekršena tudi pravica do...

Če terjatev upnika ni poravnana v celoti, ni podlage za izdajo sklepa o ustavitvi izvršbe. Kljub temu pa je prav, da sodišče tudi v takšnem primeru o...

Povzetek:

Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je storil prekršek po petem odstavku 19. člena ZPrCP. Slednji določa, da se lastnik zapuščenega vozila, ki vozila...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnila mladoletna oškodovanka v kazenskem postopku, ki je tekel pred Okrožnim sodiščem v...

Kršitelj: Okrožno sodišče v Ljubljani
Kršitev: 21. člen Ustave RS - Varstvo človekove osebnosti in dostojanstva
Priporočilo: Sodišče samo je, ne glede na morebitna izrecna opozorila strank, dolžno poskrbeti, da oškodovanci niso po nepotrebnem dodatno izpostavljeni ponovni viktimizaciji in travmatizaciji v postopkih
Povzetek:

Pobudnik je v svoji pobudi izpostavil neupravičeno dolgotrajno obravnavanje prijave zoper odvetnika iz Maribora pri Odvetniški zbornici Slovenije. Po...

Več


Pobudnik je Okrajnemu sodišču v Kranju očital dolgotrajnost nepravdnega postopka zaradi vrnitve poslovne sposobnosti v zadevi pod opr. št. N 110/2015,...


Pobudnik je Varuhu posredoval pobudo, v kateri je zatrjeval dolgotrajno odločanje Okrajnega sodišča v Kopru o ugovoru zoper sklep o izvršbi oziroma...


Pobudnik je zatrjeval pristranskost sodnice, ki je odločala v izvršilni zadevi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru. V tej zadevi je imel  kot...