Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Objava osebnih podatkov s strani Komisije za preprečevanje korupcije nesprejemljiva

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) opozorila na sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (VS RS) številka I Up 310/2015 z dne 24. 5. 2017 (v nadaljevanju: sodba), ki je ugotovilo, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pritožnici z javno spletno objavo podatkov v aplikaciji Supervizor (sedaj Erar) o nakazilih njej na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb kršila varstvo osebnih podatkov iz 38. člena Ustave Republike Slovenije (URS). Pobudnica je Varuha prosila, da opozori na kršitve, ugotovljene v sodbi in se zavzame za sprejmem ukrepov, ki bodo pripomogli k večji pravni varnosti in kakovosti dela Komisije za preprečevanje korupcije in Informacijskega pooblaščenca.

V okviru obravnave pobude je Varuh ugotovil, da je Ministrstvo za pravosodje (MP) pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki je bil še v medresorskem usklajevanju. Iz besedila je bilo razvidno, da je predlagan tudi nov 75.a člen, ki se nanaša na pridobivanje, uporabo, obdelavo in objavo podatkov o denarnih tokovih subjektov javnega sektorja.  

Na pripravljavca ZIntPK-C smo se zato obrnili za pojasnila, ali so seznanjeni s sodbo VS RS in ali ocenjujejo, da je predlagana novela ZIntPK-C skladna s stališči iz te sodbe. Posebej nas je tudi zanimalo, ali namerava MP zaradi zgoraj navedene sodbe VS RS dopolniti predlog ZIntPK v delu, ki se nanaša na iskanje vzročne zveze med javno objavo osebnih podatkov o nakazilih na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb in boljšim opravljanjem nalog KPK (14. točka sodbe).  

Z MP smo prejeli pojasnilo, da so sodbo VS RS skrbno preučili. Ocenjujejo, da nov 75.a člen v predlogu ZlntPK-C, ki se nanaša na pridobivanje, uporabo, obdelavo in objavo podatkov o denarnih tokovih subjektov javnega sektorja v povezavi s predlagano spremembo 12. člena, ki eksplicitno našteva naloge KPK, sledi ključnim ugotovitvam iz sodbe, to je izostanek določne zakonske podlage za obdelavo in objavo podatkov v aplikaciji Supervizor (npr. 12. in 15. točka sodbe).

Predlagana določba po njihovem namreč jasneje določa pravno podlago za pridobivanje, obdelavo in objavo podatkov v aplikacije Supervizor (sedaj Erar) in za potrebe nadaljnjih nadgradenj navedene aplikacije. Predlagana določba po mnenju ministrstva na ustrezen način ureja tudi cilj javne objave določenih osebnih podatkov (14. točka sodbe). Ta naj bi bil zagotavljati transparentnost delovanja javnega sektorja oziroma javno osvetliti tok denarja med javnim in zasebnim sektorjem ter posledično povečal odgovornost nosilcev javnih funkcij za smotrno in učinkovito porabo javnih sredstev. Predlagana določba omogoča tudi argumentirano razpravo o sprejetih in načrtovanih investicijah ter zmanjšuje tveganja za slabo upravljanje, zlorabo oblasti, predvsem pa omejuje sistemsko korupcijo in nepošteno konkurenco. Z dajanjem tovrstnih podatkov državljanom se namreč povečuje nadzor javnosti nad porabo javnih sredstev, kar pozitivno prispeva k optimizaciji njihove porabe.

Iz zgoraj opisanega je razvidno, da je bilo Ministrstvo za pravosodje že seznanjeno s sodbo VS RS ter da so v predlogu ZIntPK-C upoštevani vidiki varstva osebnih podatkov, na katere je v tej sodbi opozorilo VS RS. Pričakovati je, da bo sprejetje predloga ZIntPK-C pripomoglo k večji pravni varnosti posameznikov ter h kakovosti dela Komisije za preprečevanje korupcije in Informacijskega pooblaščenca. 1.6-25/2017

Natisni: