Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Uporaba arhivskega gradiva v zasebne namene

Pobudnik je bil prizadet zaradi objave članka v časopisu, v katerem je avtor uporabil podatke o pobudniku, ki jih je dobil v zgodovinskem arhivu. Prosil je za našo pomoč in napotilo, kako je mogoče preprečiti zlorabe podatkov, s katerimi razpolagajo arhivi.

Varstvo arhivskega gradiva, pogoje za njegovo uporabo ter pristojnosti in naloge arhivov ureja Zakon o arhivskem gradivu in arhivih. Ta zakon v 38. členu določa, da se javno arhivsko gradivo lahko uporablja v znanstveno-raziskovalne, kulturne in publicistične namene, za predstavitve arhivskega gradiva in za izobraževanje. Pravne in fizične osebe lahko poleg teh namenov uporabljajo javno arhivsko gradivo, če izkažejo pravni interes. Podrobnejše pogoje in način vodenja evidence uporabe javnega arhivskega gradiva pa ureja Pravilnik o uporabi javnega arhivskega gradiva v arhivih.

Uporaba javnega arhivskega gradiva v nedovoljene namene je (tudi) prekršek. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in izvršilnih predpisov izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine. Ker ravnanj posameznikov ne obravnavamo, smo pobudnika, ki je bil prizadet z objavo članka, ki je temeljil na arhivskem dokumentu, napotili na ta organ. 1.7-12/99

Natisni: