Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

S posegom v osebne podatke in zasebnost socialno depriviligiranih učencev še dodatna stigma


Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je prejel pobudo, v kateri je pobudnik izpostavil javno objavo imen in priimkov učencev z odobrenim plačilom obroka hrane na seji občinskega sveta Občine Gorišnica (Občina).

Varuh je Občino prosili za pojasnilo, zakaj so bili ti otroci javno izpostavljeni ter kako se opredeljujejo do domnevnega nedovoljenega posega v zbirko osebnih podatkov in zasebnost otrok. Občina nam je poslala posnetek seje občinskega sveta, kjer so bila izpostavljena imena in priimki učencev z odobrenim plačilom obroka hrane ter navedla, da je bil omejeni posnetek pomotoma objavljen na internem kanalu občine. Pojasnili so, da nikoli niso objavljali podatkov, ki bi posegali v zasebnost oseb ter da je do tega neljubega dogodka prišlo zaradi nepazljivosti montažerja. Nadalje so pojasnili, da so v izogib takšnim dogodkom angažirali osebo, ki bo v prihodnje pred objavo posnetkov pregledala vse vsebine. S tem naj bi preprečili, da v bodoče ne bo prihajalo do takšnih kršitev.

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. Izjemoma se lahko v javnemu sektorju obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obdelava osebnih podatkov pri dodeljevanju pravice do subvencije za šolsko prehrano je določena z Zakonom o šolski prehrani (ZŠolPre-1), vendar se ta zakon nanaša na šole, ki so upravičene zbirati in obdelovati osebne podatke staršev in učencev, katerim je odobrena subvencionirana prehrana. Na tej podlagi je Javni vzgojno-izobraževalni zavod OŠ Gorišnica dal vlogo Občini za subvencioniranje prehrane učencem, katerih imena so bila nato javno izpostavljena na seji občinskega sveta, predvajana na internem kanalu Občine ter objavljena v zapisniku seje na spletnih straneh Občine Gorišnica.

Varuh je na podlagi razpoložljivih podatkov ugotovil, da za javno objavo imen in priimkov učencev z odobrenim plačilom obroka, Občina ni imela pravne podlage. To pa pomeni neupravičen poseg v osebne podatke in zasebnost omenjenih učencev. Tudi glede na določbo ZVOP-1 o izjemni obdelavi podatkov v javnem sektorju, je bil Varuh mnenja, da je Občina s to javno objavo posegla v upravičen interes posameznika, in sicer v pravico do zasebnosti. Omenjeni učenci so v socialni stiski in že ta okoliščina je z vidika otroka težko breme. Javna objava te okoliščine pa prinaša še dodatno stigmatizacijo in s tem poseg v pravico do zasebnosti.

Varuh je sicer pozdravil angažiranje osebe, ki bo v bodoče pregledovala vsebine in skrbela za to, da do takšnih kršitev ne bo prihajalo, vendar je bil mnenja, da bi morali v takšnih primerih spoštovati Poslovnik Občinskega sveta Občine Gorišnica. Ta med drugim v 2. odstavku 4. člena določa, da se javnost dela lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov. V takšnih primerih bi morali izključiti javnost seje občinskega sveta in s tem preprečiti neupravičen poseg v osebne podatke in zasebnost obravnavnih oseb. Poleg navedenega bi morali zapisnik seje, ki je objavljen na spletnih straneh med gradivi za sejo občinskega sveta, ali anonimizirati ali pa ga skladno z omenjenim poslovnikom ne objaviti v gradivu za redno sejo občinskega sveta.

Občina Goriščnica je v celoti sprejela Varuhovo mnenje in pojasnila, da je sprejela vse ukrepe, da do takšnih kršitev ne bo več prihajalo.

Varuh je pobudo štel za utemeljeno, saj je ugotovili, da je z javno objavo imen prišlo do nedovoljenega posega v osebne podatke in zasebnost otrok z odobrenim plačilom obroka. 1.6-7/2015

Natisni: