Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varstvo osebnih podatkov žrtev in prič v kazenskih postopkih

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki meni, da je zbiranje osebnih podatkov obdolžencev in prič v kazenskem postopku, kot je določeno v 227., 239. in 240. členu Zakona o kazenskem postopku (Ur.l. RS, št. 32/2012), prekomerno. Pobudnik je med drugim navedel, da naj bi zasebni tožilci zaradi dostopa do številnih osebnih podatkov obdolžencev v kazenskem postopku sprožali t. i. šikanozne postopke, s pomočjo katerih pridobijo določene osebne podatke obdolženca, ki jih kasneje lahko zlorabijo. Pobudnik je predlagal, da bi se z novelo zakona (ZKP-L), ki je bila v tistem času v državnozborskem postopku, pridobivanje osebnih podatkov obdolžencev in prič omejilo na nabor, ki je nujno potreben za učinkovito izvedbo postopka.

Varuh je pobudnika seznanil, da je o problematiki zbiranja osebnih podatkov prič v kazenskem postopku pisal že v letnem poročilu za leto 1997 v poglavju »2.6 Sodni in policijski postopki«. Pod naslovom »Varstvo žrtve oziroma priče v kazenskem postopku« je Varuh opozoril, da dolžnost priče po posredovanju svojih identifikacijskih podatkov pomeni poseg v varstvo osebnih podatkov, v pravico do zasebnosti, pa tudi v pravico do osebne varnosti. Zapisali smo, da bi v skladu z načelom sorazmernosti  zakonodajalec moral pretehtati, ali za tak poseg, kot ga določajo veljavni predpisi za identifikacijo priče, res obstajajo nujni razlogi.
Pobudniku smo pritrdili, da so utemeljene tudi njegove navedbe glede varstva osebnih podatkov obdolžencev v kazenskem postopku. Pojasnili smo, da pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov, določa Zakon o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1). ZVOP-1 v tretjem členu določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo (načelo sorazmernosti). Po mnenju Varuha so določeni osebni podatki, ki se zbirajo v okviru kazenskega postopka, potrebni za namen identifikacije obdolženca ali za namen ugotavljanja olajševalnih oziroma obteževalnih okoliščin pri odmeri kazni. Za nekatere osebne podatke, kot so na primer narodnost, vojaški stan ali odlikovanje, pa po mnenju Varuha nista dovolj razvidna utemeljenost in namen njihovega zbiranja.

S stališčem Varuha smo seznanili Informacijskega pooblaščenca, ki v skladu z zakonom med drugim daje ministrstvom, državnemu zboru in drugim državnim organom ter nosilcem javnih pooblastil predhodna mnenja o usklajenosti določb predlogov zakonov in drugih predpisov z zakoni in predpisi, ki urejajo osebne podatke.

Poleg tega je Varuh na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo naslovil poizvedbo, v kateri smo opozorili, da zakonodajalec in predlagatelj sprememb Zakona o kazenskem postopku še vedno nista opravila temeljitega tehtanja upravičenosti posega v zasebnost in osebne podatke posameznih udeležencev kazenskih postopkov. V poizvedbi smo naslovnika ponovno opozorili na problematiko posega v osebne podatke in zasebnost prič ter obdolžencev v kazenskem postopku ter mu predlagali, da ob prvi novelaciji Zakona o kazenskem postopku opravi tehtanje o sorazmernosti posega v pravice prizadetih, upoštevaje zlasti aktualni razvoj regulacije tega področja v državi in Evropski uniji.

Ministrstvo nam je pojasnilo, da so v strokovnem usklajevanju (takrat aktualnega) predloga novele ZKP-L med drugim prejeli tudi pripombe Informacijskega pooblaščenca, ki so se nanašale na vprašanja smiselnosti oziroma sorazmernosti zbiranja določenih osebnih podatkov udeležencev kazenskega postopka. Ministrstvo je pripombe sicer vzelo v presojo in ugotovilo, da bo potrebno proučiti dejansko potrebnost ter cilj zbiranja osebnih podatkov. Vendar pa se je odločilo, da bo to problematiko proučilo ob obsežnejši vsebinski in sistemski prenovi kazenskega postopka, to je v okviru priprave predloga ZKP-1, ki je že načrtovana. Varuh pričakuje, da bo ministrstvo obljubo realiziralo in ob naslednjih spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku, ob sodelovanju Informacijskega pooblaščenca, opravilo skrbno tehtanje posegov v zasebnost in osebne podatke udeležencev kazenskih postopkov, na podlagi tega zakona. 1.6-2/2013    

Natisni: