Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh uspešno posredoval glede nesprejemljive prakse IRSOP

Na spletni strani Varuha je bil dne 6. 11. 2018 predstavljen primer iz dela Varuha Država bi posameznike prisilno priključila na javni vodovod brez uporabnega dovoljenja. Takrat smo med drugim zapisali, da je obstoječa praksa, v skladu s katero IRSOP prisiljuje posameznike k priključitvi na javni vodovod, preden je zanj pridobljeno uporabno dovoljenje, po mnenju Varuha nesprejemljiva, zato smo na to opozorili tudi Inšpekcijski svet ter na ta način poskušali doseči spremembo obstoječe prakse ali zakonodaje. V nadaljevanju povzemamo aktivnosti v zvezi z obravnavano problematiko po 6. 11. 2018, ko je bil objavljen zgoraj omenjeni primer iz dela Varuha.  
 
V okviru Inšpekcijskega sveta je zadevo obravnaval Odbor za pravno področje. Odbor je IRSOP-u predlagal, da od Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) pridobi dodatno stališče o tem, ali se javni vodovod brez uporabnega dovoljenja šteje za javni vodovod glede na Uredbo o oskrbi s pitno vodo ter da prouči tudi možne rešitve problema, ki so bile predlagane. Glede na navedeno je Varuh na IRSOP naslovil dodatno poizvedbo, da nas seznanijo z njihovimi nadaljnjimi aktivnostmi v zvezi z obravnavano problematiko, po tem, ko so pridobili dodatna stališča oziroma pojasnila MOP.

IRSOP nas je v odgovoru seznanil z dodatnim mnenjem MOP, v katerem je MOP poudarilo, da je pri neprostovoljni priključitvi stavb na javni vodovod poleg prvega odstavka 10. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo treba upoštevati tudi druge veljavne predpise, ki urejajo oskrbo s pitno vodo oziroma potrebno infrastrukturo. Posebej so opozorili, da je uporaba objektov dovoljena po pridobitvi uporabnega dovoljenja, razen za nezahtevne objekte. IRSOP je z mnenjem MOP seznanil inšpektorje za okolje; tudi inšpektorico, ki je vodila predmetni postopek. V konkretnem primeru je bila sprejeta odločitev, da se v okviru proučitve izrednih pravnih sredstev izdano inšpekcijsko odločbo, s katero je bilo zavezancem naloženo izvesti priklop na javni vodovod, izreče za nično, kar je bilo realizirano. IRSOP je na MOP hkrati podal tudi predlog za spremembo Uredbe o oskrbi s pitno vodo.

Ugotavljamo, da je bilo posredovanje Varuha v obravnavani zadevi uspešno, saj je IRSOP odločbo, s katero je zavezance prisiljeval k priključitvi na javni vodovod, preden je zanj pridobljeno uporabno dovoljenje, izrekel za nično. Pobudo štejemo za utemeljeno. 14.5-47/2018

Natisni: