Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Upravna enota plačilo neustrezno pripravljenega izvedenskega mnenja naložila stranki

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pritožbo zoper stranki naloženo obveznost plačila neustrezno pripravljenega izvedenskega mnenja.

Pobudnica, ki se je obrnila na Varuha, je imela pri Upravni enoti Ljubljana (v nadaljevanju: UE Ljubljana) v teku denacionalizacijski postopek, v okviru katerega je bil s sklepom imenovan izvedenec za izdelavo parcelacijskega elaborata, in sicer družba Mejnik d.o.o.. Elaborat, ki ga je omenjena družba predložila UE Ljubljana, ni vseboval vseh predpisanih sestavin, na podlagi katerih bi lahko nato Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: GURS) izvedla postopek evidentiranja urejene meje in parcelacije. V elaboratu je poleg vsebinskih napak manjkal tudi datum, žig in podpis odgovornega geodeta. Družba Mejnik d.o.o. je bila zato tako s strani GURS-a kot tudi UE Ljubljana pozvana k dopolnitvi elaborata, vendar ga ni ustrezno dopolnila. Vlagateljica je elaborat že plačala, UE Ljubljana pa je izvednino nakazala podjetju Mejnik d.o.o..

Varuh v zvezi z obravnavanim meni, da se upravni organ (UE Ljubljana) nikakor ne bi smel zadovoljiti s pomanjkljivo pripravljenim elaboratom geodetskega podjetja Mejnik d.o.o., ki ga GURS ni mogla izvršiti. Predvsem pa finančnih posledic neustrezne geodetske storitve (ter neodzivnosti geodetskega podjetja) oziroma površnega ravnanja upravnega organa ne bi smela trpeti stranka. UE Ljubljana stališču in prepričanju Varuha ni sledila, zato je Varuh zadevo odstopil v pristojno reševanje Inšpektorata za javni sektor – Upravni inšpekciji.

Nadzor Upravne inšpekcije nad delom UE Ljubljana je vključeval tudi pregled konkretne zadeve in je bil izveden v letošnjem letu. Upravna inšpektorica je preverjala očitke o tem, da v danem primeru stranka ni bila dolžna plačati stroškov elaborata, saj ta ni bil izdelan v skladu s sklepom o postavitvi izvedenca. Ugotovljeno je bilo, da je bil v konkretnem upravnem postopku elaborat kot izvedeniško mnenje naročen s sklepom upravnega organa, v katerem so bile natančno določene naloge izvedencu ter da je stranka elaborat plačala, izvajalec pa ga ni izdelal tako, da bi lahko na njegovi podlagi geodetska uprava nadaljevala ustrezen postopek. Zato je upravna inšpektorica (enako kot pred tem že Varuh), ugotovila, da so uradne osebe UE Ljubljana kršile pravila Zakona o splošnem upravnem postopku. Upravna inšpektorica je na podlagi teh ugotovitev načelniku UE Ljubljana predlagala, da v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi sprejme ustrezne ukrepe.

UE Ljubljana je tako na podlagi ugotovitev Upravne inšpekcije izdala sklep, s katerim je naložila plačilo (oziroma vračilo) stroškov izvedencu, t.j. družbi Mejnik d.o.o..

Ugotavljamo, da je bila pobuda Varuhu utemeljena, naše posredovanje pa uspešno. Opozarjamo, da bi bila lahko problematika rešena bistveno hitreje, če bi UE Ljubljana sledila mnenju Varuha in ne bi bil potreben inšpekcijski postopek Upravne inšpekcije, ki je podala enake ugotovitve kot predhodno že Varuh. 5.3-7/2014

 

 

Natisni: