Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neažurno ugotavljanje vrednosti kmetijskih zemljišč

Pobudnik se je z dopisom z dne 22. 1. 2007 obrnil na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), v katerem je opozoril na vprašanje izhodiščne cene vrednosti zemljišča iz 4. člena Odloka o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (odlok). Peti člen odloka pristojnemu ministrstvu nalaga spremljanje tržne cene zemljišč in nato v drugem odstavku ustrezno prilagoditev izhodiščne vrednosti zemljišč, v primeru, ko ugotovi, da je razlika med tržno ceno in vrednostjo zemljišča, ugotovljeno po tem odloku, večja od 10 odstotkov.

Ker pobudnik odgovora ni prejel, smo 20. 6. 2008 pri MKGP opravili poizvedbo, v kateri smo zaprosili, naj nas v 20 dneh seznani z odgovorom, ki ga bo posredovalo pobudniku. Odgovor MKGP smo prejeli šele na podlagi štirih urgenc, in sicer 24. 12. 2008. Zadnjo urgenco smo naslovili na ministra MKGP. Ministru smo dodatno predlagali, naj preveri, ali ministrstvo tekoče spremlja tržne cene kmetijskih zemljišč in gozdov v Republiki Sloveniji, kot mu to nalaga drugi odstavek 5. člena odloka, in kakšne so ugotovitve teh spremljanj. Popravek izhodiščne vrednosti namreč ni bila opravljen vse od uveljavitve odloka leta 1992.

MKGP se je v odgovoru pobudniku opravičilo za zamudo pri posredovanju odgovora. Pojasnili so, da po sprejetju Odloka o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč MKGP spremlja tržne cene kmetijskih zemljišč in gozdov v Sloveniji. Ugotavljajo, da preverjanje tržnih cen za leti 2006, 2007 in tri četrtletja 2008 ne kaže večje podražitve, zaradi katere bi bilo treba določiti novo izhodiščno vrednost kmetijskih zemljišč po 5. členu odloka. Ministrstvo je upoštevalo tržne cene sklenjenih poslov s kmetijskimi zemljišči v Sloveniji za ta obdobja.

Pobuda je bila utemeljena in Varuhovo posredovanje uspešno. Očitno je, da je MKGP šele na podlagi posredovanja (sicer večkratnega) Varuha pobudniku odgovorilo.

Glede vsebine odgovora pa se zastavlja vprašanje, ali od leta 1992 tržna vrednost zemljišč dejansko ni narasla čez mejo iz drugega odstavka 5. člena odloka, saj v tem primeru prav gotovo večkratno zaostaja za inflacijo. Glede na to, da so v odgovoru navedena spremljanja tržnih cen le za leti 2006, 2007 in tri četrtletja 2008, smo zahtevali tudi podatke o spremljanju za pretekla obdobja. Odgovora MKGP v času pisanja letnega poročila še nismo prejeli. 5.3-11/2008

Natisni: