Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja z generalno sekretarko vlade in v. d. direktorice Urada za oskrbo in integracijo beguncev


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Miha Horvat in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so v ponedeljek, 12. 6. 2017, na delovni obisk sprejeli generalno sekretarko Vlade Republike Slovenije mag. Lilijano Kozlovič in v. d. direktorice Urada za oskrbo in integracijo migrantov mag. Mojco Špec Potočar.

Varuhinja je pozdravila prvo vmesno poročilo Vlade RS o uresničevanju priporočil Varuha, vsebino Letnega poročila Varuha za leto 2016 pa bo predstavila  ta četrtek na seji vlade. Varuhinja pričakuje poročilo o uresničitvi priporočil Varuha iz zadnjega poročila do jeseni, da bo lahko poslancem državnega zbora o tem  tudi poročala.
Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je vladi predlagal, naj pripravi celovito analizo problematike priprave in sprejema podzakonskih aktov in sprejme ustrezne ukrepe, da bodo ti pravočasno pripravljeni in tudi uveljavljeni. Varuh namreč ocenjuje, da zamude pri izdaji podzakonskih aktov onemogočajo celovito izvajanje nove ureditve posameznega področja in s tem kršijo načelo pravne države, zadolženi upravni organi pa tudi svojo obveznost dobrega upravljanja.   

Generalna sekretarka vlade je zagotovila, da so pripravljalcem zakonodaje dali jasna navodila, da se podzakonske akte oblikuje istočasno kot zakone, ti pa bodo potem predmet presoje pred sprejemom posameznih zakonov.    
Vlada po njenih besedah načrtuje tudi nekatere druge spremembe pri sprejemanju zakonov. Opaža namreč, da rešitev določenega problema nemalokrat leži v konkretnih ukrepih in ne nujno v spremembi zakonodaje.

Varuhinja je posebej pohvalila dejavnost Ministrstva za pravosodje, opozorila pa, naj vlada spodbudi nekatera ministrstva k posredovanju vsebinskih in pravočasnih odgovorov Varuhu. Dotaknili so se še nekaj odprtih tem in  nujnosti medresorskega sodelovanja na nekaterih perečih področjih.

V. d. direktorice Urada za oskrbo in integracijo migrantov mag. Mojca Špec Potočar je predstavila načrte  novega urada. Z zadovoljstvom sprejemajo usmeritve in priporočila Varuha na tem področju, posebej  v skrbi za ranljive skupine, kot so otroci brez spremstva. Povedala je, da je prioriteta urada integracija tistih, ki so dobili mednarodno zaščito. Oblikovana je tudi medresorska skupina za mladoletnike brez spremstva.

Namestnik varuhinje Miha Horvat je orisal prizadevanja Varuha na področju beguncev / migrantov, posebej  pa prav skrb za otroke brez spremstva.

Generalna sekretarka vlade je varuhinjo še seznanila, da je vlada oblikovala Nacionalni program ukrepov za reševanje romske problematike, s katerim sledijo tudi priporočilom Varuha iz Posebnega poročila o bivanjskih razmerah Romov na območju jugovzhodne Slovenije (maj 2012) in vsakoletnim priporočilom. Za ureditev tamkajšnjih razmer so namenili tudi precej finančnih sredstev, prizadevajo si za spremembo zakona.

Varuhinja je ukrep pozdravila in posebej poudarila, da je poleg nujne ureditve bivanjskih razmer potrebno ustrezno spodbujati šolanje romskih otrok, pa tudi dosledno reagiranje policije na prekrške ali sume kaznivih dejanj, ne glede na to, ali jih izvajajo predstavniki romske ali večinske populacije. Ukrepati pa bi bilo treba tudi za zaščito ranljivih v romskih skupnostih, ki so žrtve izsiljevanja močnejših v teh skupnostih, je dejala.

Varuhinja je izrazila upanje, da bo jeseni resnično odprt oddelek za pedopsihiatrijo, kot je mogoče razbrati iz javno dostopnih informacij. Varuh to priporoča že dlje časa. Opozorila je tudi, da tretji izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah še ni ratificiran, pa tudi, da je nujno okrepiti nekatere inšpekcijske službe ter končno preprečiti vpis nelegalnih gradenj v zemljiško knjigo. Nujno je treba urediti nameščanje oseb na varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov s sklepom sodišč, kar je znova eno od priporočil Varuha v poročilu za leto 2016. O tem problemu Varuh pripravlja tudi posebno poročilo. Vlado je še pozvala, da uredi tudi  zaostanke pri reševanju pritožb na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki na nekaterih področjih segajo  tudi v leto 2014. MDDSZEM z zamudami krši pravico enakega varstva pravic, ki jo zagotavlja 22. člen Ustave RS, prav tako  načelo pravne in socialne države iz 2. člena ustave, in načelo dobrega upravljanja, opozarja varuhinja

Natisni: