Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ombudsmani sprejeli Deklaracijo o varstvu in spodbujanju spoštovanja pravic beguncev in migrantov

Namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je 22.11.2015 udeležil konference  ombudsmanov in nacionalnih institucij za človekove pravice, kjer so razpravljali o izzivih za varovanje človekovih pravic v begunski krizi (Ombudsman/National Human Rights Institution - Challenges to Human Rights in Refugee/Migrant`s Crisis). Ombudsmani so ob tej priložnosti sprejeli posebno deklaracijo o varstvu in spodbujanju spoštovanja pravic beguncev in migrantov.
 

Varuhi človekovih pravic/nacionalne institucije za človekove pravice

Deklaracija o varstvu in spodbujanju spoštovanja pravic beguncev in migrantov

(word različica z vsemi opombami)


MI, varuhi človekovih pravic/predstavniki nacionalnih institucij za človekove pravice, smo se 23. in 24. novembra 2015 v Beogradu v Republiki Srbiji udeležili konference z naslovom »Varuhi človekovih pravic/nacionalne institucije za človekove pravice: izzivi na področju človekovih pravic v okviru begunske/migrantske krize« .

SKLICUJEMO se na ustrezne mednarodne in regionalne instrumente, h katerim so naše države pristopile zaradi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin migrantov  in beguncev  brez diskriminacije, kar vključuje diskriminacijo na podlagi državljanstva.

PRIZNAVAMO, kot je določeno v Splošni deklaraciji človekovih pravic, da so prirojeno človeško dostojanstvo ter enake in neodtujljive pravice vseh posameznikov temelj svobode, pravičnosti, miru in varnosti ter za izgradnjo solidarnosti na nacionalni, evropski in mednarodni ravni.

POTRJUJEMO našo skupno odgovornost za uresničitev spodbujanja spoštovanja in varstva pravic migrantov in beguncev, kot tudi odgovornost držav, da zagotovijo dovolj sredstev za varuhe človekovih pravic/nacionalne institucije za človekove pravice, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje svojih nalog na tem področju, hkrati pa zagotovijo spoštovanje njihove neodvisnosti v celoti.

PRIZNAVAMO suverenost držav pri določanju lastnih migracijskih/begunskih politik, vključno z izvajanjem nadzora na njihovih mejah, ob tem pa tudi priznavamo, da morajo vse države spoštovati mednarodne in evropske obveznosti na področju človekovih pravic, zlasti pri zagotavljanju primernih postopkov za ugotavljanje pravice do prošnje za azil in do azila, pri določanju pogojev, pod katerimi lahko migranti in begunci ostanejo v državi, in pri izpolnjevanju obveznosti, da zagotovijo spoštovanje »načela nevračanja«.

ZAVEDAMO SE, da osnovne značilnosti trenutnih izrednih razmer vključujejo stalen prihod velikega števila oseb, preobremenitev zmogljivosti za obravnavo prošenj za azil in zmogljivosti sprejemnih centrov v ciljnih in tranzitnih državah, pomanjkanje celovitih politik na evropski ravni in pomanjkljivo izvajanje tistih politik, ki obstajajo.

UGOTAVLJAMO tudi potrebo po učinkovitem obravnavanju kršitev človekovih pravic migrantov in beguncev, kjer koli takšni primeri nastanejo.

ZAVEDAMO SE pomislekov ciljnih in tranzitnih držav glede sprejemanja velikega števila migrantov in beguncev.

POZDRAVLJAMO Agendo 2030 za trajnostni razvoj (GSZN – Generalna skupščina Združenih narodov 70/1), ki priznava pozitiven prispevek migrantov k vključujoči rasti in trajnostnemu razvoju ter potrebo po mednarodnem sodelovanju, za zagotovitev varnega, urejenega in dovoljenega procesa migracije ob popolnem spoštovanju človekovih pravic in humani obravnavi migrantov, beguncev in razseljenih oseb.

PRIZNAVAMO, da pomisleki, povezani s terorizmom in drugimi varnostnimi vprašanji, ne morejo zmanjšati izpolnjevanja vseh človekovih pravic, vključno s tistimi, ki jih imajo migranti in begunci, ter da se terorizem ne sme pripisati kateri koli določeni veri, narodu ali etnični skupini.

PONOVNO POUDARJAMO, da si varuhi človekovih pravic/nacionalne institucije za človekove pravice prizadevamo za izboljšanje spodbujanja spoštovanja in varstva pravic migrantov in beguncev, zlasti tistih ogroženih, kot tudi k izboljšanju kakovosti njihovega sprejema v skladu z mednarodnimi in regionalnimi standardi človekovih pravic, vključno z vprašanjem enakosti spolov.

RAZGLAŠAMO NASLEDNJE:

SPLOŠNA NAČELA


1.    Spoštovanje človekovih pravic beguncev in migrantov

Vse države, ki se spopadajo z velikim številom migrantov in beguncev, opozarjamo na njihovo obveznost, da zagotovijo popolno spoštovanje mednarodnih in regionalnih instrumentov za človekove pravice, vključno z Ženevsko konvencijo ZN o statusu beguncev iz leta 1951, Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in zadevnimi obveznostmi v okviru človeške razsežnosti OVSE (Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi). Begunci in migranti so upravičeni do zaščite pred vsakršno diskriminacijo in pred vsakršnim spodbujanjem k diskriminaciji. Poudarjamo, da ima vsaka država dolžnost, da opravi svoje nacionalne obveznosti v skladu z mednarodnim pravom.

2.    Zagotavljanje neoviranega dostopa do azilnega postopka

Vse države vzdolž migracijskih poti, ki obravnavajo migrante in begunce, morajo spoštovati načelo nevračanja in zagotoviti, brez diskriminacije na kakršni koli podlagi, neoviran dostop do poštenih, hitrih, učinkovitih azilnih postopkov, ki upoštevajo enakost spolov ter varujejo koristi otrok, pravico do obveščenosti in pravico do učinkovitega pravnega sredstva.

3.    Varovanje pravic s pomočjo čezmejnega sodelovanja

Vse države, ki sprejemajo veliko število migrantov in beguncev, bi morale tesno sodelovati in vzpostaviti kanale za izmenjavo zanesljivih informacij za zagotovitev humanitarnega odziva in za zagotovitev sprejema migrantov in beguncev, ki se nahajajo ali prehajajo skozi njihova območja, v skladu s človekovimi pravicami.

4.    Preprečevanje nečloveškega ali ponižujočega ravnanja

Vse države, ki obravnavajo migrante in begunce, morajo upoštevati svoje obveznosti, ki izhajajo iz ratificiranih mednarodnih in regionalnih pogodb, ki urejajo odvzem prostosti kot skrajni ukrep in prisilno vračanje, tako da se prepreči nečloveško ali ponižujoče obravnavanje migrantov in beguncev. Pristojni organi za človekove pravice v okviru Sveta Evrope in Združenih narodov so pozvali države, naj ne uporabljajo pridržanja migrantov in beguncev, medtem ko je treba pridržanje otrok migrantov odpraviti v celoti. Vse primere fizičnih ali drugih zlorab migrantov in beguncev je treba takoj in v celoti raziskati, storilce pa je treba privesti pred sodišče.

5.    Krepitev ukrepov vključevanja in enotnost družine

Vsi državni organi morajo podpirati enotnost družine ter razviti in izvajati dolgoročne ukrepe za vključevanje, kot so strategije izobraževanja, politike trga dela in ukrepi za socialno vključevanje ter nediskriminatorna udeležba v javnem in političnem življenju.

6.    Spodbujanje in zaščita ekonomskih in socialnih pravic

Države bi morale migrantom in beguncem zagotoviti učinkovit dostop do ekonomskih in socialnih pravic, vključno z zagotavljanjem ustreznega zatočišča, zdravstvene oskrbe, hrane, vode, javne higiene, zaščite otrok in družin ter čim hitrejše vključevanje v redne postopke izobraževanje, kjer je to ustrezno.

Zagotavljanje zaščitnih ukrepov za ogrožene skupine

7.    Vse države, ki obravnavajo migrante in begunce, morajo opredeliti in poskrbeti za posebne potrebe ogroženih skupin, da bi zaščitile njihove pravice, na primer za otroke (ki imajo spremstvo, so ločeni od svoje družine ali brez spremstva), žrtve mučenja, spolnega nasilja ali trgovine z ljudmi, osebe, ki jim grozi izguba državljanstva, pripadnike LGBTI (lezbijke, geji, biseksualci, transseksualci in interseksualci), travmatizirane osebe, osebe z motnjami v duševnem in/ali telesnem razvoju in starejše osebe, ob ustreznem upoštevanju človekovih pravic, ki izhajajo iz enakosti spolov.

OBVEZNOSTI VARUHOV ČLOVEKOVIH PRAVIC/NACIONALNIH INSTITUCIJ ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
 
Ob upoštevanju obsega izrednih razmer priznavamo potrebo po osredotočanju naših prizadevanj na varovanje in spodbujanje spoštovanja pravic migrantov in beguncev v skladu z mednarodnimi in regionalnimi standardi človekovih pravic. Za ta namen se varuhi človekovih pravic/nacionalne institucije za človekove pravice obvezujemo, da bomo:

  1. spodbujali možnosti za vložitev pritožb varuhom človekovih pravic/nacionalnim institucijam za človekove pravice ter spodbujali begunce in migrante, da izkoristijo to priložnost, kadar menijo, da so njihove pravice kršene, in vložijo zahtevo za začetek preiskav po uradni dolžnosti, kadar koli se pojavi dvom, da njihove človekove pravice niso bile v celoti spoštovane.
  2. izvedli čim več obiskov in zagotovili prisotnost na območju ter uporabili druge metode spremljanja, kar so nekatere od pomembnih pristojnosti, ki so na voljo varuhom človekovih pravic/nacionalnim institucijam za človekove pravice za namene zbiranja pomembnih informacij in dokazil, na podlagi katerih svetujejo pri pripravi osnutkov zakonodaje in vplivajo na spremembo obstoječih praks nacionalnih organov, ter tudi rešujejo pritožbe, ki so jih vložili begunci in migranti.
  3. izvajali dejavnosti za dvigovanje ozaveščenosti in razširjanju točnih informacij o človekovih pravicah beguncev in migrantov, zlasti v sedanjih razmerah in pri naraščajoči ksenofobiji.
  4. odločno nasprotovali sleherni javni izjavi državnih uradnikov in politikov, ki pomeni ali spodbuja sovražni govor in izvajanje diskriminacije, ter pozivali pristojne organe, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi omenjeno preprečili.
  5. obsojali in javno nasprotovali kršitvam pravic migrantov ali beguncev ter spodbujali strpnost in sočutje do beguncev in migrantov, vključno z zagotavljanjem njihove varnosti v sprejemnih in drugih nastanitvenih centrih.
  6. sklenili partnerske dogovore z organizacijami civilne družbe in jih spodbujali k sodelovanju na nacionalni in regionalni ravni z namenom varovanja človekovih pravic, zagotavljanja humanitarne pomoči, spodbujanja boljšega razumevanja beguncev in migrantov, vključno s pomočjo medijev, ter z namenom sodelovanja v medkulturnem dialogu in skupnih dejavnostih zagovarjanja.
  7. spodbujali regionalno, nadnacionalno in globalno sodelovanje in ukrepanje glede celovitih migracijskih politik ter vztrajali, da razsežnost človekovih pravic pri tem pojavu ne sme biti omejena z varnostnimi ukrepi in varovanjem meja.
  8. sodelovali z ustreznimi mednarodnimi in regionalnimi mehanizmi za človekove pravice ter ustrezno uporabili podporo in pomoč, ki je na voljo.
  9. sodelovali na regionalni ravni, vključno prek ustreznih regionalnih mrež za utrditev našega dela, tako na nacionalni kot na regionalni ravni, ter tudi sodelovali na medregionalni ravni z namenom spodbujanja spoštovanja in varovanja človekovih pravic migrantov in beguncev.

Natisni: